KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

Štúdium » Štátne skúšky a obhajoby

Štátne skúšky a obhajoby (bakalárske a magisterské štúdium)

Úspešné vykonanie štátnej skúšky bakalárskeho i magisterského študijného programu, ktorej súčasťou je aj obhajoba záverečnej (bakalárskej, diplomovej) práce, je podmienkou úspešného ukončenia štúdia. Termín konania štátnych skúšok je stanovený v harmonograme príslušného akademického roka. 

 

Aktuálne okruhy otázok (tézy) štátnych skúšok pre jednotlivé študijné programy sa zverejňujú na webstránke FPV, časť Štúdium - Štátne skúšky. Na tejto stránke tiež nájdete všetky informácie o organizácii štátnych skúšok.

 

Obhajoby záverečných prác

Obhajoby záverečných prác prebiehajú v určenom termíne. Obhajoba sa uskutočňuje spravidla za prítomnosti školiteľa a aj oponenta na pracovisku UKF pred komisiou pre štátne skúšky. Ťažiskom obhajoby je prezentácia práce, ktorá by mala zahŕňať stručný úvod do problematiky, ciele práce, stručný popis použitého materiálu a metodiky a dosiahnuté výsledky. Prácu treba prezentovať (predniesť) v rozsahu 10 - 15 min. Pri prezentácii odporúčame použiť program MS Power Point. Pri obhajobe treba dbať na zrozumiteľný, jasný a výstižný prednes. Po prezentácii práce školiteľ a oponent prečítajú posudky a študent odpovie na otázky, ktoré boli položené v posudkoch, prípadne na otázky ďalších členov komisie a prítomných osôb.

Podkladom pre rozhodovanie komisie pre obhajoby záverečných prác sú posudky školiteľa a oponenta záverečnej práce,  protokol o kontrole originality a osobné vystúpenie (obhajoba záverečnej práce) študenta - kvalita prednesu a prezentácie, zodpovedanie otázok z posudkov, reakcia na položené otázky od členov komisie.