KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

Výskum » Publikácie a výsledky výskumu

Publikácie a výsledky výskumu

 

» najnovšie

 

Naši vedci geneticky potvrdili, že stredoveká žena a dieťa, nájdené v spoločnom hrobe, nie sú príbuzní po materskej línii
Nagy M, Csákyová V, Mende BG, Csősz A, Fusek G, Makovický P, Bauer M, Bauerová M. Maternal relationship analysis of skeletal remains from Early Medieval cemetery in Slovakia. Anthropol Anz. 2016;73(3):249-55.  
Indexované v databázach: Web of Science, Scopus, PubMed

 

Naši vedci zistili: expozícia kadmiom a diazinonom už v nízkych dávkach znižuje kvalitu spermií a môže ovplyvniť plodnosť samcov
Adamkovicova M, Toman R, Martiniakova M, Omelka R, Babosova R, Krajcovicova V, Grosskopf B, Massanyi P. Sperm motility and morphology changes in rats exposed to cadmium and diazinon. Reprod Biol Endocrinol. 2016 Aug 8;14(1):42. 
Indexované v databázach: Web of Science, Scopus, PubMed

 

Naši vedci zistili: flavonoid kvercetín spôsobuje aj negatívne zmeny v mikroštruktúre kosti v závislosti od dávky
Babosova R, Duranova H, Omelka R, Kovacova V, Adamkovicova M, Grosskopf B, Capcarova M, Martiniakova M. Structural changes in femoral bone microstructure of female rabbits after intramuscular administration of quercetin. Acta Vet. Scand. 2016;58:43.  
Indexované v databázach: Web of Science, Scopus, PubMed

 

Naši vedci geneticky popísali stredoveké populácie z pohrebísk pri Nitre a analyzovali ich pôvod
Csakyova V, Szecsenyi-Nagy A, Csosz A, Nagy M, Fusek G, Lango P, Bauer M, Mende BG, Makovický P, Bauerová M. Maternal Genetic Composition of a Medieval Population from a Hungarian-Slavic Contact Zone in Central Europe. PLoS One. 2016;11:e0151206.
Indexované v databázach: Web of Science, Scopus, PubMed

 

Naši vedci zistili: fluorescencia chlorofylu rastlín vystavených pôsobeniu Cd a As závisí od vývinového štádia listov
Pirselova B, Bolecek P, Galusova T. Effect of cadmium and arsenic on chlorophyll fluorescence of selected soybean cultivars. Russ. J. Plant Physiol. 2016;63:469–73.  
Indexované v databázach: Web of Science, Scopus

 

Naši vedci zistili: flavonoid kvercetín ovplyvňuje mikroštruktúru kosti u králikov
Babosová R, Omelka R, Ďúranová H, Kováčová V, Lukáčová M, Capcarová M, Martiniaková M. Quercetin-induced changes in femoral bone microstructure of adult male rabbits. Potravinarstvo. 2016;10:300–7. 
Indexované v databázach: Scopus

 

Naši vedci zistili: bôb vykazuje najvyššiu toleranciu k iónom Cd, Pb a As v porovnaní s kukuricou, sójou, hrachom a jačmeňom
Piršelová B, Trebichalský A, Kuna R. Sensitivity of selected crops to lead, cadmium and arsenic in early stages of ontogenesis. Journal of Central European Agriculture. 2015;16:476–88.  
Indexované v databázach: Scopus

 

Naši vedci zistili: mykotoxín patulin spôsobuje zmeny v mikroštruktúre kosti v závislosti od pohlavia jedincov
Duranova H, Kovacova V, Babosova R, Omelka R, Adamkovicova M, Grosskopf B, Capcarova M, Martiniakova M. Sex-related variations in bone microstructure of rabbits intramuscularly exposed to patulin. Acta Vet Scand. 2015 Sep 3;57(1):50.  
Indexované v databázach: Web of Science, Scopus, PubMed

 

Naši vedci zistili: aktivita chitináz a glukanáz sa v pšenici stimuluje suchom, najmä vo výhonkoch
Gregorová Z, Kováčik J, Klejdus B, Maglovski M, Kuna R, Hauptvogel P, Matušíková I. Drought-Induced Responses of Physiology, Metabolites, and PR Proteins in Triticum aestivum. J Agric Food Chem. 2015 Sep 23;63(37):8125-33.  
Indexované v databázach: Web of Science, Scopus, PubMed

 

Naši vedci zistili: počas 4 rokov sa významne zvýšil obsah rizikových prvkov u cicavcov z lokality pri Nitre
Martiniakova M, Omelka R, Grosskopf B, Duranova H, Stawarz R, Balaz I. Further investigation of risk elements content in the bones of wild rodents from a polluted area in Slovakia. Acta Vet Scand. 2015 Aug 25;57(1):46. 
Indexované v databázach: Web of Science, Scopus, PubMed

 

Naši vedci zistili: gén pre osteoprotegerín ovplyvňuje hustotu kostnej hmoty aj u slovenských žien
Krajcovicova V, Omelka R, Durisová J, Martiniakova M, Galbavy D, Bauerova M.The effect of A163G polymorphism in the osteoprotegerin gene on osteoporosis related traits in Slovak postmenopausal women. Anthropol Anz. 2015;72(3):311-9. 
Indexované v databázach: Web of Science, Scopus, PubMed

 

Naši vedci zistili: stratégia chitináz závisí aj od rastlinného orgánu a jeho vývinového štádia
Gálusová, T., Rybanský, Ľ., Mészáros, P., Spieß, N., Piršelová, B., Kuna, R., Libantová, J., Moravčíková, J., Hauptvogel, P., Matuíková, I. Variable responses of soybean chitinases to arsenic and cadmium stress at the whole plant level. Plant Growth Regulation, 76 (2), 2015, pp. 147-155.  
Indexované v databázach: Web of Science, Scopus

 

Naši vedci zistili: SSR markery pomáhajú pri identifikácii odrôd sóje tolerantných voči kadmiu
Socha, P., Bernstein, N., Rybanský, L., Mészáros, P., Gálusová, T., Spieß, N., Libantová, J., Moravčíková, J., Matušíková, I. Cd accumulation potential as a marker for heavy metal tolerance in soybean. Israel Journal of Plant Sciences, 62 (3), 2015, pp. 160-166.  
Indexované v databázach: Web of Science, Scopus

 

Naši vedci zistili: mykotoxín patulin ovplyvňuje mikroštruktúru kosti u samcov králikov
Kováčová, V., Ďúranová, H., Babosová, R., Omelka, R., Krajčovičová, V., Stawarz, R., Capcarová, M., Martiniaková, M. The effect of patulin on femoral bone structure in male rabbits. Potravinarstvo, 9 (1), 2015 pp. 112-118. 
Indexované v databázach: Scopus

 

Naši vedci zistili: krížence A. cephalonika Loud. vykazujú rôzne rastové aktivity v jednotlivých fázach vývoja
Kormuťák, A., Galgóci, M., Maňka, P., Boleček, P., Čamek, V., Vooková, B., Gömöry, D. Growth characteristics and needle structure in some interspecific hybrids of Abies cephalonica Loud. Dendrobiology, 73, 2015, pp. 47-53.  
Indexované v databázach: Web of Science, Scopus

 

Naši vedci zistili: nízky príjem obnôžkového peľu v potrave zvyšuje počet osteónov v kostiach
Martiniaková, M., Boboňová, I., Omelka, R., Ďúranová, H., Babosová, R., Stawarz, R., Toman, R. Low administration of bee pollen in the diet affects bone microstructure in male rats. Potravinarstvo, 8 (1), 2014, pp. 277-283. 
Indexované v databázach: Scopus

 

Naši vedci zistili: spoločná intoxikácia kadmiom, selénom a pesticídom diazinonom spôsobuje osteoporózu
Duranova H, Martiniakova M, Bobonova I, Omelka R, Stawarz R, Toman R: Acute and subchronic co-administrations to cadmium, diazinon and selenium induce apparent osteoporotic symptoms in adult male rats. Biologia 69(10), 2014, 1431–1438.
Indexované v databázach: Web of Science, Scopus

 

Naši vedci zistili: kadmium a pesticíd diazinon spôsobujú výrazné negatívne zmeny na semenníkoch
Adamkovicova M, Toman R, Cabaj M, Massanyi P, Martiniakova M, Omelka R, Krajcovicova V, Duranova H. Scientific World Journal. 2014; 2014:632581. 
Indexované v databázach: Scopus, PubMed

 

Naši vedci zistili: rastlinné chitinázy špecificky reagujú na stres, spôsobený rizikovými prvkami
Mészáros, P., Rybanský, L,, Spieß, N., Socha, P., Kuna, R., Libantová, J., Moravčíková, J., Piršelová, B., Hauptvogel, P., Matušíková, I. Plant chitinase responses to different metal-type stresses reveal specificity. Plant Cell Rep.,33(11), 2014,1789-99. 
Indexované v databázach: Web of Science, PubMed

 

Expozícia kadmiom spôsobuje osteoporózu a nižšie zásobenie kosti krvou, zistili naši vedci
Duranova H, Martiniakova M, Omelka R, Grosskopf B, Bobonova I, Toman R. Changes in compact bone microstructure of rats subchronically exposed to cadmium. Acta Vet Scand., 24;56(1), 2014,64. 
Indexované v databázach: Web of Science, Scopus, PubMed

 

Prehľadný článok o pôsobení génov, ktoré regulujú kostnú hmotu
Žofková, I., Omelka, R. Genetics and pharmacogenetics of osteoporosis [Genetika a farmakogenetika osteoporózy]. Vnitrni Lekarstvi, 60 (7-8), 2014, 575-581. 
Indexované v databázach: Web of Science, Scopus, PubMed

 

Kosť kompenzuje znížené mechanické vlastnosti pri intoxikácii kadmiom a pesticídom diazinonom
Chovancová, H., Omelka, R., Boboňová, I., Formicki, G., Toman, R., Martiniaková, M. Bone adaptation to simultaneous cadmium and diazinon toxicity in adult male rats. Potravinarstvo, 8 (1), 2014, 107-113. 
Indexované v databázach: Scopus

 

Naši vedci popísali xerotermnú bryoflóru na území NP Slovenský kras, vyhodnotili ekologickú charakteristiku spolu 29 druhov machorastov a opísali prítomnosť 2 potenciálne ohrozených taxónov
Gálusová, T., Pružinová, L., Petrášová, A., Šuvada, R., Kuna, R. Xerothermic bryoflora in selected areas of Slovak Karst National Park. Thaiszia Journal of Botany, 24 (1), 2014, 23-34.
Indexované v databázach: Scopus

Databáza publikácií katedry je dostupná na stránke Knižničného informačného systému UKF.

Staršie publikácie:  2002    2003    2004
 

Kvalitné publikácie pracovníkov katedry možno nájsť v medzinárodných databázach:

ISI Web of Knowledge - zahŕňa databázy Web of Science a Current Contents (vrátane citačnej databázy)

Scopus - databáza publikácií vrátane citačnej databázy

PubMed - databáza publikácií z oblasti medicíny a biológie (nezahŕňa citácie)

Agris - databáza publikácií z oblasti poľnohospodárstva (nezahŕňa citácie)