KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

Štúdium » ŠVK

ŠVK - študentská vedecká konferencia

Študentská vedecká konferencia (ŠVK) je následníčkou súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ), ktorá  sa do akademického roka 2013/14 pravidelne konala jedenkrát ročne a poskytovala priestor pre prezentáciu výskumných prác študentov biológie v rámci rôznych študijných programov a ročníkov. ŠVK je v súčasnosti určená pre študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia a I. ročníka doktorandského štúdia.

 

Účasť na ŠVK zahŕňa rôzne výhody:
- víťazi sú finančne odmenení
- účasť na ŠVK sa zohľadňuje pri prijímaní na doktorandské štúdium

- účastníci budú mať svoj píspevok publikovaný v zborníku recenzovaných prác s ISBN; publikácia sa vyžaduje napr. pri prihláške na rigorózne konanie (RNDr., PaedDr.) a zohľadňuje sa pri prijímaní na doktorandské štúdium

- prezentáciou výsledkov práce a možnosťou reagovať na otázky sa účastníci dobre pripravia na obhajoby rôznych typov "povinných" prác, napr. diplomovej práce
- posúdenie príspevku členmi komisie a recenzentmi môže viesť k jej budúcemu skvalitneniu (opravy nepresností, nové nápady a návrhy).
 

Bližšie informácie o ŠVK sú na stránke konferencie (pozri web FPV).

Študentská vedecká konferencia 2016