KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

Výskum » Zameranie výskumu

Zameranie výskumu

 

Fyziológia a molekulárna biológia rastlín

Výskum je zameraný na analýzu vplyvu vytypovaných stresových faktorov prostredia na mechanizmy rezistencie rastlín voči nim, ako aj štúdium fyziologických, anatomicko-morfologických a molekulárno-biologických anomálií rastlín, postihnutých stresovými abiotickými faktormi prostredia (PR bielkoviny). Výskum medzidruhových hybridov jedlí a borovíc na Slovensku je orientovaný na sledovanie enzymatickej variability antioxidačných enzýmov a biologicky aktívnych látok v jednotlivých hybridných typoch so zámerom druhovej špecifikácie u nás rastúcich jedlí a borovíc. Výskum je zároveň prepojený so štúdiom chloroplastovej a mitochondriálnej DNA, analýzou ktorých sa sledujú fylogenetické a vývinové vzťahy sledovaných rastlín. Súčasťou výskumu je optimalizácia a aplikácia analytických metód za účelom testovania kvality životného prostredia.


Molekulárno-genetický a morfologický výskum živočíchov a človeka

Výskum je orientovaný na analýzu vplyvu genetickej variability a rizikových faktorov prostredia vo vzťahu k významným znakom človeka, zvierat a modelových organizmov na molekulárnej, bunkovej a tkanivovej úrovni. Výskum genetickej variability sa zameriava na ochorenia kostného metabolizmu človeka (osteoporóza) a genetické markery významných znakov (reprodukcia, kvalita mäsa) hospodárskych zvierat. Sledovanie rizikových faktorov prostredia zahŕňa analýzu zmien kostného tkaniva na štrukturálnej a molekulárnej úrovni vplyvom expozície rizikovými faktormi prostredia (ťažké kovy, toxíny). Cieľom výskumu v uvedenej oblasti je pomocou moderných metód molekulárnej biológie, genetiky, bunkovej biológie a histológie odhaliť gény a rizikové faktory prostredia, ktoré vedú k patologickým stavom a ovplyvňujú významné znaky človeka a zvierat. Genetický výskum sa realizuje aj na úrovni historickej DNA (ancient DNA, aDNA), získanej z archeologického kostného materiálu s cieľom získať nové informácie o pôvode, geografickom rozšírení a príbuzenských vzťahoch medzi jednotlivcami a populáciami v minulosti.


Botanický výskum

Výskum je zameraný na populačnú biológiu a floristiku vysokohorských druhov našej domácej flóry aj s orientáciou na zaťažované a človekom ovplyvňované biotopy (lyžiarske strediská a pod.) a hodnotenie reprodukčného procesu ohrozených druhov drevín. Z hľadiska popularizácie vedy smerom k učiteľom aj žiakom základných a stredných škôl sa realizuje grantovo podporená aplikácia praktickej botaniky.