KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

O katedre » História

2003 - súčasnosť

 

V roku 2003 sa novým vedúcim Katedry botaniky a genetiky stáva doc. Ing. Miroslav Zima, CSc. a vedúcou Katedry zoológie a antropológie u nás habilitovaná doc. RNDr. M. Vondráková, CSc. Nástupom týchto pracovníkov sa otvárajú ďalšie možnosti v rozvoji najmä aplikovanej fyziológie rastlín a historickej antropológie. Katedra botaniky a genetiky v rozhodujúcej miere zabezpečuje výučbu nových predmetov v jednoodborovom štúdiu biológie a tiež organizuje odborné stáže študentov tohto zamerania z rastlinných či živočíšnych biotechnológií na výskumných ústavoch a na Ústave genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre. V tom istom roku bolo na katedre otvorené novovybudované Laboratórium molekulárnej biológie. Tým sa dovŕšili snahy katedry botaniky a genetiky o zriadenie špecializovaného pracoviska pre výskum biologických procesov na úrovni DNA a proteínov.

 

doc. Ing. Miroslav Zima, CSc.

 

V roku 2006 zomrel doc. Ing. Miroslav Zima, CSc. Funkciou vedúceho katedry bol poverený doterajší zástupca doc. RNDr. Roman Kuna, PhD., ktorý túto pozíciu zastáva dodnes.

späť

1996-2002

 

Situácia v obsadení nových i klasických biologických disciplín sa natoľko zmenila, že akreditačná komisia v roku 1996 udelila biológii ako odboru všetky práva , ktoré vykonávajú odborné vysokoškolské pracoviská: robiť štátne záverečné skúšky, viesť habilitačné a inauguračné konania, otvoriť doktorandské štúdium a jednoodborové štúdium z biológie (okrem odborných kvalifikačných skúšok a rigoróznych skúšok na získanie titulov PaedDr. a RNDr.). Výsledky snaženia vo všetkých týchto aktivitách usmerňované a aj bezprostredne vedené profesormi Hraškom a Uhrínom nedali na seba dlho čakať. Inaugurácie 2 profesorov, habilitácie 9 docentov a niekoľko doktorandov (41 celkom, doteraz ukončilo 15) výrazne obohatili jednotlivé študijné odbory predovšetkým na Katedre botaniky a genetiky, resp. Katedre zoológie a antropológie, ktoré sa kreovali v roku 1995 z pôvodnej Katedry biológie. Habilitácie a inaugurácie Katedra botaniky a genetiky realizovala aj pre iné univerzity a inštitúcie najprv z aplikovanej biológie a ekológie, neskôr zo všeobecnej biológie. Tento nový rozmach študijných odborov ale najmä otvorenie jednoodborového štúdia, ktoré si vynútilo zavedenie ďalších vedných disciplín ako bunková biológia, bioenergetika, biotechnológie, v odboroch mikrobiológie, rastlinných a živočíšnych biotechnológiách si vyžiadali zavádzať nové praktické cvičenia , ale najmä spolupracovať s výskumnými ústavmi (VÚŽV v Nitre, VÚRV v Piešťanoch) ako i ústavmi SAV, a tiež vybudovať laboratórium molekulárnej biológie a klimatizačný box. V týchto zariadeniach sa študenti jednoodborového štúdia biológie môžu oboznamovať s najnovšími biotechnológiami a na primeranej úrovni zvládať aj tie najzložitejšie metodické biotechnologické postupy. Rozvoj nastal aj v medzinárodnej spolupráci. Ide predovšetkým o spoluprácu so špičkovými ustanovizňami v Holandsku, Spolkovej republike Nemecku, v Rakúsku, v Českej republike , v Poľsku, v Maďarsku i v Grécku.

späť

1992-1995

 

V roku 1993 dochádza k prvej akreditácii a vtedy ešte Katedra biológie, chémie a základov poľnohospodárskej výroby dostáva povolenie vykonávať len štátne záverečné skúšky absolventov biológie a chémie. V tomto roku je poverený vedením katedry doc. Ing. A. Marenčík, CSc. V snahe zmeniť tento veľmi nepriaznivý stav vyplývajúci zo spomínanej akreditácie, prichádzajú na katedru v tom čase už len biológie (chémia sa opäť osamostatňuje) prof. Š. Hraška, DrSc. A prof. V. Uhrín, DrSc. Následnou konsolidáciou pomerov a príchodom aj ďalších pracovníkov (RNDr. M. Bauerovej, PhD.) dochádza k rozvoju predovšetkým molekulárnej biológie, genetických disciplín a fyziológie rastlín, živočíchov a človeka. Aj predmety ako botanika, zoológia a mikrobiológia dostávajú nové impulzy príchodom, resp. nástupom mladých ambicióznych pracovníkov (RNDr. R. Kuna, RNDr. A. Jančová, RNDr. J. Schlarmannová a RNDr. B. Matejovičová). V septembri r. 1995 dochádza k rozdeleniu katedry biológie na katedru botaniky a genetiky (vedúcim zostáva doc. Ing. A. Marenčík, CSc.) a na katedru zoológie a antropológie (vedúci doc. RNDr. Štefan Stollár, CSc.).

 

doc. Ing. Alojz Marenčík, CSc.

späť

1961-1991

 

Biológia sa začala vyučovať na Katedre prírodopisu, ktorá vznikla 1.februára 1961 vyčlenením z Katedry prírodných vied Pedagogického inštitútu. Okrem biológie zabezpečovala táto katedra aj vyučovanie geológie, chémie a pracovného vyučovania. Na začiatku budovania biologických disciplín stál pán prof. Jozef Gazda. V priebehu rokov 1960 –1962 nastúpili na toto pracovisko zväčša čerství absolventi Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Išlo predovšetkým o výučbu disciplín : botanika ( J. Horváthová, D. Marcinková, neskôr aj Ing.Hudoba, CSc.), zoológia ( Š. Stollár, S. Ligač), antropológia (A. Graus), geológia (J. Gazda)a didaktika biológie (Š. Kukan). Výučbu chémie zabezpečovali : L. Sojka, J. Malý a doc. J. Salfalvi. Pracovné vyučovanie zase Ing. J. Konôpka, Ing. A. Marenčík, Ing. V. Stollárová a Ing. J. Šiška, neskôr Ing. M. Koldeová- Žillová. 1. júla 1961 sa osamostatnilo pracovné vyučovanie kreovaním Katedry prác na pozemku (vedúci Ing. J. Konôpka)a už 1. februára 1962 vznikla Katedra chémie ( vedúci Ing. L. Sojka). Katedra prírodopisu ako aj novo vyčlenené katedry mali svoje objekty v priestoroch kláštora na terajšej Farskej ulici. V roku 1973 sa katedra prírodopisu zlúčila s katedrou chémie , aby po opätovnom oddelení (15.9.1976) chémie vznikla Katedra biológie a geológie. To už pracovali na katedre Š. Szűcs, A. Őlős, G. Beťko a Ing. O. Majerník ,CSc. ako vedúci katedry (1966 – 1969). Z technických pracovníkov to boli : Ing. D. Miskolciová, M. Juhás, Š. Zabák, A. Páleníková a E. Sádovská. Tu ešte treba poznamenať, že na všetkých týchto katedrách sa realizovalo vyučovanie aj v maďarskom jazyku (na Katedru základov poľnohospodárskej výroby nastúpili Ing. Kečkeméty, Ing. O. Baráth a Ing. P. Bohony).
Po búrlivých politických udalostiach v roku 1968 dochádza k útlmu v počte študentov až sa na Katedre biológie a geológie (pod vedením doc. Benčaťa, CSc.) biológia prestáva vyučovať. Neskôr sa táto katedra znova zlučuje s Katedrou poľnohospodárskej výroby (po doc. J. Konôpkovi krátko túto katedru vedie Mgr. O. Baráth, CSc.). V roku 1973 prichádza na katedru doc. Ing. M. Pačuta, CSc., ktorý sa ujíma vedenia katedry v roku 1974. Za jeho vedenia prichádza na katedru doc. Ing. J. Staško, CSc., ktorý vzápätí získava veľký doktorát (DrSc.) a inauguruje sa za profesora. Odvtedy sa genetika ako samostatný predmet začína vyučovať a zaraďuje sa medzi štandardné disciplíny. Po zlúčení a napokon i presťahovaní sa laboratórií a pracovníkov bývalej Katedry biológie a geológie do novovybudovaných priestorov v školskej záhrade (na " pozemku") v roku 1978 spolu s pracovníkmi Katedry chémie vzniká Katedra biológie a chémie. Zmena výchovno - vzdelávacieho systému ( výchova učiteľov v dvojodborových aprobáciách pre ročníky 5. – 12.) spôsobila oživenie výučby biologických disciplín a to aj na úkor disciplín, ktoré profilovali absolventov z poľnohospodárskeho pracovného vyučovania. Okrem genetiky sa začala vyučovať aj fyziológia rastlín a živočíchov. Ďalší rozvoj sa niesol v zavedení úplne novej vednej disciplíny : molekulárnej a bunkovej biológie. Už spomínaná genetika, fyziológia a tento "nový" predmet posunuli výučbu biológie na vyšší kvalitatívny stupeň a niektorí absolventi sa začali uplatňovať aj na stredných odborných školách či gymnáziách. Vedecká práca bola na katedre trieštená. Už v rokoch 1963 – 68 nastúpila na externú ašpirantúru na školiace pracoviská univerzít, vysokých škôl a ústavov akadémií v Prahe a Bratislave väčšina pedagogických pracovníkov. Nesmelo sa začala uplatňovať na Katedre biológie a geológie problematika štátneho, fakultného či rezortného výskumu. Istý posun nastáva v tejto oblasti riešením ekologických a agrotechnických faktorov ovplyvňujúcich vysokú produkciu strukovín pod vedením doc. M. Pačutu, CSc. Výsledky výskumu sa bezprostredne odrážali v odbornom raste pedagógov, ktorí svoje teoretické i praktické skúsenosti odovzdávali vo výučbe študentom aj prostredníctvom tvorby študijnej literatúry. Zásadný obrat v rozvoji biológie nastáva po ďalších búrlivých udalostiach v roku 1989. Vedenia katedry sa na istý čas ujíma Ing. J. Vídenský, CSc. a následne Prof. Ing. J. Staško, Dr.Sc. V tomto čase sa dokončieva budovanie skleníka a skladových priestorov v areáli biologického centra.

späť