KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

Štúdium » Akreditované študijné programy a priznané práva

Katedra botaniky a genetiky sa podieľa na zabezpečovaní nasledovných študijných programov a priznaných práv:

a ) vyučovaní a konaní štátnych skúšok v študijných programoch bakalárskeho (titul Bc.) a magisterského (titul Mgr.) štúdia:
- učiteľstvo akademických predmetov - Biológia v aprobácii,
- Biológia (jednoodborové štúdium so zameraním na biomedicínu, biotechnológie a biodiverzitu)
b) zabezpečovaní doktorandského štúdia (titul PhD.) v študijnom programe Molekulárna biológia, študijný odbor - Molekulárna biológia
c) konaní rigoróznych skúšok, obhajobách rigoróznych prác a udeľovaní akademického titulu "Doktor pedagogiky" (PaedDr.) v študijnom odbore Učiteľstvo akademických predmetov, odbor Biológia; konaní rigoróznych skúšok, obhajobách rigoróznych prác a udeľovaní akademického titulu "Doktor prírodných vied" (RNDr.) v študijnom odbore Biológia,
d) zabezpečovaní kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov podľa platnej legislatívy o ďalšom vzdelávaní učiteľov,
e) uskutočňovaní habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov v odbore Biológia.