KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

Štúdium » Magisterské študijné programy (Mgr.)

Magisterské študijné programy (Mgr.)

 

Katedra botaniky a genetiky zabezpečuje magisterské štúdium v nasledovných študijných programoch:

- Biológia (jednoodborové štúdium so zameraním na biomedicínu, biotechnológie a biodiverzitu)

- Učiteľstvo akademických predmetov - biológia v kombinácii

 

Štandardná dĺžka štúdia pre akreditované magisterské študijné programy (študijný program 2. stupňa) v dennej forme je dva roky, v externej tri roky. Magisterské štúdium sa končí vykonaním štátnych skúšok. Súčasťou štátnej skúšky je obhajoba diplomovej práce. UKF vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením absolvovaného študijného odboru a špecializácie, akademického titulu „magister“ (v skratke „Mgr.“) a vysvedčenie o štátnej skúške.

Študijný program Biológia

Jednoodborové neučiteľské štúdium biológie nadväzuje na Bc. štúdium, študijný program Biológia . Študent získa detailné znalosti z biologických vedných odborov, predovšetkým so zameraním na biomedicínu, biotechnológie a biodiverzitu: všeobecné biotechnológie, biotechnológie rastlín, biotechnológie živočíchov, toxikologická biológia, antropológia, klinická fyziológia človeka, bunková biológia, metódy analýzy génov a genómov, klinická imunológia, metódy biomedicínskeho výskumu, regulácie biologických procesov, bioanalytické metódy v medicínskom výskume, klinická molekulárna genetika a pod. Absolvent dokáže tvorivo a samostatne riešiť problémy biologického výskumu i  praktické úlohy základnej a aplikovanej biológie v oblastibiomedicíny, biotechnológií a biodiverzity , má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém). Absolvent je schopný asistovať pri vyučovaní biologických predmetov na vysokých školách, nájde uplatnenie v  širokom rozpätí pracovísk s biologickým a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch, i  v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a pod.). Pripravený je tiež plniť požiadavky špecializovaných inštitúcií nielen v laboratóriách ale aj vyžadujúcich prácu v teréne, uplatní sa aj v štátnej správe, v samospráve i v súkromnom sektore. 

Na rozdiel od podobných študijných programov na iných školách, ktoré sú zamerané zväčša do jednej oblasti podľa typu školy (do poľnohospodárstva, rastlinnej technológie...), náš program je navrhnutý tak, aby naši absolventi mali oveľa širšie možnosti uplatnenia na trhu práce. Tiež si čoraz viac uvedomujeme význam praxe pre našich absolventov a preto naši študenti získajú prax už počas štúdia – máme vypracovaný systém odbornej praxe na popredných výskumných ústavoch, v akreditovaných laboratóriách, ktorý zvyšuje našim absolventom možnosti sa zamestnať.

späť

Študijný program Učiteľstvo akademických predmetov - biológia

Študijný program nadväzuje na Bc. študijný program učiteľstva biológie pre vyučovanie na 2. stupni základnej školy (ročníky 5. až 9.), na gymnáziách (vrátane 8-ročných gymnázií) a na stredných školách s maturitou. Odbor sa v súčasnosti študuje vo voľných dvojkombináciách predmetových špecializácií, ktoré sa vytvárajú kombinovaním predmetových špecializácií len prírodovedných, alebo kombináciou prírodovedných špecializácií s vybranými špecializáciami začlenenými do učiteľského štúdia Pedagogickej fakulty, Filozofickej fakulty, Fakulty sociálnych vied (medzifakultné štúdium). Absolvent je spôsobilý byt' učiteľom biológie na základnej a strednej škole. Získa vedomosti v biologických vedách a v hraničných vedných disciplínach, má osvojené základné princípy a teórie v biológii ako aj praktické zručnosti. Pozná odbor biológie, jeho štruktúru a súčasne je schopný preniknúť do širších súvislostí prírodovedných disciplín, pedagogicko-psychologických a didaktických aspektov vzdelávania. Absolvent študijných programov učiteľstva má hlboké teoretické vedomosti o zásadných faktoroch a procesoch socializácie a výchovy, o kultúrnych súvislostiach antropogenézy a jej psychologických interpretáciách. Okrem zvládnutia učiteľskej spôsobilosti (projektovania, realizácie a reflexie výučby v triede) je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov., má teoretické i praktické súvislosti odborovej didaktiky s využitím moderných komunikačných technológií v predmetoch špecializácie, na základe čoho samostatne projektuje a realizuje výučbu príslušných predmetov na úrovni nižšieho i vyššieho sekundárneho vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy v príslušných disciplínach na konkrétne podmienky a vzdelávacie možnosti žiakov, školskej triedy a typu školy, je schopný účelne podporovať osobnostný a vedomostný rozvoj žiakov, analyzovať a posudzovať alternatívne programy sekundárneho vzdelávania a vie efektívne komunikovať pedagogické a odborové poznatky so širším prostredím laickej i profesijnej komunity. 

späť

Po ukončení magisterského štúdia existuje možnosť rigorózneho pokračovania (tzv. malý doktorát), ktoré trvá približne rok. Podľa zákona 131/2002 Zb. môžu absolventi magisterských študijných programov absolvovať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie. Katedra botaniky a genetiky zabezpečuje konanie rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác pre získanie akademického titulu "Doktor pedagogiky" (PaedDr.) v študijnom odbore Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v špecializácii Biológia a akademického titulu "Doktor prírodných vied" (RNDr.) v študijnom odbore Biológia.

Viac informácií o rigoróznom pokračovaní nájdete v časti Rigorózne skúšky.

späť