KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

Výskum » Laboratóriá

Laboratóriá katedry botaniky a genetiky

Laboratórium molekulárnej biológie

 

Laboratórium predstavuje špecializované pracovisko pre výskum biologických procesov na úrovni DNA/RNA a proteínov. Vybavenie laboratória umožňuje realizáciu molekulárno-biologických techník, od izolácie nukleových kyselín a proteínov, cez agarózovú a polyakrylamidovú elektroforézu, amplifikáciu DNA pomocou PCR a real-time PCR, kvantifikáciu DNA a proteínov, dokumentáciu gélov a ich vyhodnotenie pomocou špecializovaného softvéru, restrikčnú analýzu DNA, až po sekvenovanie DNA, microarrays a kultiváciu buniek. Laboratórium tiež umožňuje prípravu preparátov z tvrdých spojivových tkanív a ich hodnotenie pomocou špecializovaných mikroskopov. Laboratórium sa využíva predovšetkým na výskumné účely, realizáciu experimentov v rámci doktorandských a diplomových prác ako aj na realizáciu cvičení z predmetov molekulárno-biologického zamerania.

Kontakt: prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.

Webstránka Laboratória molekulárnej biológie

Analytické laboratórium biológie rastlín

 

Laboratórium je zamerané na prípravu vzoriek a detekciu prítomnosti a koncentrácií ťažkých kovov, analýzu fluorecsencie chlorofylov a jej zmien v dôsledku rôznych foriem stresu a analýzu morfologických ukazovateľov rastlín. Vďaka prítomnosti niekoľkých typov mikroskopov vrátane fluorescenčného a polarizačného mikroskopu možno laboratórium využiť aj na pozorovanie a hodnotenie pletív (i tkanív) na mikroštrukturálnej úrovni. Okrem výskumných úloh a realizácie experimentov záverečných prác sa laboratórium využíva vo vzdelávacom procese v rámci cvičení z fyziológie a morfológie.

Kontakt: doc. RNDr. Roman Kuna, PhD., RNDr. Beáta Piršelová, PhD.
 

Mikrobiologické laboratórium

 

Laboratórium slúži predovšetkým pre realizáciu cvičení z mikrobiológie a virológie, na riešenie záverečných prác s mikrobiologickou tematikou. Vybavenie laboratória umožňuje izoláciu, kultiváciu a identifikáciu baktérií a mikroskopických húb, sterilizáciu pomôcok a živných pôd, prípravu kultivačných médií pre mikroorganizmy, uchovávanie kultúr mikroorganizmov, izoláciu bakteriálnych kmeňov. V laboratóriu možno analyzovať mikroorganizmy v rámci úrovne biologickej ochrany 1.

Kontakt: RNDr. Libuša Lengyelová, PhD.

 

Cytologické laboratórium

 

Laboratórium sa využíva predovšetkým na vzdelávacie účely. Umožňuje výučbu cytológie, anatómie a morfológie rastlín, genetiky. Využíva sa tiež na výučbu laboratórnych techník so zameraním na svetelnú a elektrónovú mikroskopiu, ako aj na riešenie záverečných prác s cytologickou tematikou.

Kontakt: doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.
 

 

 

Laboratórium fyziológie

 

Laboratórium sa využíva predovšetkým na vzdelávacie účely. Umožňuje realizáciu experimentov rastlinnej fyziológie v rámci praktických cvičení a riešenie záverečných prác študentov. Laboratórium možno využiť aj na výskumné účely najmä v súvislosti s realizáciou experimentov v klimaboxe, skleníku, analytickom laboratóriu biológie rastlín a laboratóriu molekulárnej biológie.

Kontakt: RNDr. Peter Boleček, PhD., prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
 

Laboratórium systematickej botaniky

 

Laboratórium je zamerané na výučbové aj výskumné aktivity pracoviska. Využíva sa na výučbu systematickej botaniky a príbuzných disciplín. Jeho súčasťou je študentský aj vedecký herbár KBG, ktorý sa priebežne aktualizuje a kategorizuje. Slúži na podporu riešenia záverečných prác zameraných na rastlinnú systematiku (predovšetkým systematiku vyšších rastlín). Priestor je tiež vybavený prezentačnou technikou využiteľnou na špecializované semináre a kurzy zamerané aj na aplikovanú botaniku pre nižšie stupne škôl.

Kontakt: Ing. Ľudmila Galuščáková, PhD.
 

Skleník a klimabox

 

Skleník je špecializované zariadenie pre vzdelávanie v oblasti botaniky. Pri výučbe sa využívajú zbierky cudzokrajných, okrasných, liečivých a jedovatých rastlín. Skleník možno využiť aj pri riešení výskumných úloh, zameraných na problematiku rastlinnej fyziológie a morfológie. Klimabox umožňuje pestovanie pokusných rastlín v teplotne, svetelne a vlhkostne definovaných podmienkach (± 0,5 şC, 1800 µmol.m-2.s-1). Využíva sa predovšetkým na výskumné účely a realizáciu experimentov v rámci záverečných prác.

Kontakt: RNDr. Peter Boleček, PhD.