KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

Štúdium » Doktorandské študijné programy (PhD.)

Doktorandské štúdium (PhD.)

Katedra botaniky a genetiky zabezpečuje doktorandské štúdium vo vednom odbore Molekulárna biológia, študijný program Molekulárna biológia.

 

Dôležité odkazy a tlačivá:

Všetky dôležité legislatívne dokumenty a tlačivá v súvislosti s doktorandským štúdiom sú zverejnené na stránke FPV UKF v Nitre .

 

Prijímacia skúška na doktorandské štúdium
Témy dizertačných prác sa zverejňujú na webovom sídle FPV UKF v Nitre, kde uchádzači nájdu aj všetky informácie o prijímacom konaní. Informácie o prijímacom konaní tiež poskytne študijné oddelenie FPV UKF v Nitre.

 

Odborová komisia (OK) pre ŠP Molekulárna biológia
prof. RNDr. Radoslav Omelka, PhD. - predseda 

prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD. - podpredseda 

prof. RNDr. Alexander Sirotkin, DrSc.

prof. h. c. prof. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc. 

prof. RNDr. Mária Vondráková, PhD. 

doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.

doc. RNDr. Miroslav Bauer, CSc.
 

Informácie pre študentov ŠP Molekulárna biológia
Doktorandské štúdium na FPV UKF v Nitre sa riadi platnou legislatívou, na úrovni fakulty a katedry najmä Študijným poriadkom doktorandského štúdia. Študijný program Molekulárna biológia má však niektoré špecifiká, ktoré vyplývajú z akreditačných požiadaviek študijného odboru a zaužívaných postupov na biologických katedrách. V nasledujúcej tabuľke uvádzame stručný prehľad povinností študenta doktorandského štúdia s upozorneniami na špecifiká študijného programu Molekulárne biológia.

 

Harmonogram štúdia
do 1 mesiaca po nástupe na štúdium vypracovanie Individuálneho študijného plánu doktoranda podľa čl. 7 Študijného poriadku DŠ
Formulár Individuálneho študijného plánu doktoranda so vzorom
V rámci študijného programu Molekulárna biológia sa vyžaduje publikácia v karentovanom časopise, Individuálny študijný plán doktoranda musí obsahovať aspoň jedenkrát položku "Publikácia v karentovanom vedeckom časopise (ADC, ADD, AEG,AEH)"
Povinným predmetom v našom ŠP je predmet "Molekulárna biológia". Dva povinne voliteľné predmety školiteľ vyberá z aktuálneho Sprievodcu štúdiom (Študijný plán doktorandského študijného programu Molekulárna biológia) podľa príbuznosti predmetu k téme dizertačnej práce.
do 15. februára (v rámci 1. ročníka) vypracovanie metodiky dizertačnej práce a jej odovzdanie spolu s posudkom oponenta Metodiku dizertačnej práce je potrebné vypracovať v písomnej forme na cca 15-20 strán. Obsahuje stručný prehľad literatúry a najmä metódy a metodické postupy, ktoré študent bude využívať v rámci experimentálnej časti dizertačnej práce – od naplánovania experimentov, cez spôsob získavania vzoriek, ich spracovanie a analýzy až po vyhodnotenie experimentov. Metodiku oponuje jeden oponent, ktorého navrhuje školiteľ. Študent odovzdá metodiku spolu s vyplneným posudkom oponenta predsedovi OK. K práci a posudku sa následne vyjadruje OK v rámci spoločného stretnutia s doktorandmi a ich školiteľmi a v rámci ročného hodnotenia doktoranda.
Formulár posudku metodiky DP (.docx)
do termínu prihlásenia sa na  dizertačnú skúšku absolvovanie povinného a povinne voliteľných predmetov podľa čl. 7 Študijného poriadku DŠ
Pri internom štúdiu je najvhodnejšie absolvovať tieto predmety v LS 1. ročníka. Vyučujúcich pre jednotlivé predmety určuje každému doktorandovi individuálne predseda OK spravidla na začiatku LS 1. ročníka.
do konca júna v rámci každého (okrem posledného) ročníka odovzdanie Výkazu o doktorandskom štúdiu podľa čl. 8 Študijného poriadku DŠ
najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia; v externej forme najneskôr do 24 mesiacov prihlásenie sa na  dizertačnú skúšku a odovzdanie Písomnej práce k dizertačnej skúške podľa čl. 9 Študijného poriadku DŠ
Prihláška spolu s Písomnou prácou k dizertačnej skúške sa pri internom štúdiu odovzdáva spravidla do konca septembra v rámci 2. ročníka.
najneskôr do dizertačnej skúšky preukázanie odbornej jazykovej spôsobilosti z anglického jazyka podľa čl. 7 Študijného poriadku DŠ
najneskôr v marci v poslednom ročníku absolvovanie katedrovej obhajoby Cieľom katedrovej obhajoby je najmä preukázanie, že doktorand okrem splnenia študijných povinností splnil aj vedecké povinnosti, má už hotovú dizertačnú prácu a je schopný ju obhájiť. V rámci katedrovej obhajoby sa posúdi, či má práca patričnú úroveň na to, aby bola obhájená a či má doktorand pripravenú vhodnú formu jej prezentácie.
Doktorand na katedrovú obhajobu prinesie vytlačenú jednu verziu práce (stačí v hrebeňovej väzbe) a zoznam publikácií (napr. výpis zo systému KIS). Externí doktorandi v zozname publikácií zvlášť vyznačia publikácie, v ktorých si uvádzajú afiliáciu k UKF v Nitre.
Počas katedrovej obhajoby bude mať doktorand prezentáciu práce  vo forme Powerpointovej prezentácie (cca 20 min.) tak, ako to plánuje uskutočniť na konečnej obhajobe dizertačnej práce. Doktorand následne  zodpovie prípadné otázky od prítomných kolegov, školiteľ doktoranda sa vyjadrí o jeho činnosti počas štúdia. Školiteľ zároveň predloží návrh oponentov DP v súlade s čl. 4 Študijného poriadku DŠ.
Výsledkom katedrovej obhajoby budú odporúčania k skvalitneniu konečnej verzie práce a/alebo prezentácie, kontrola plnenia vedeckej činnosti študijného plánu (publikácie) a stanovenie termínu obhajoby dizertačnej práce. Pozitívne vyjadrenie od členov OK je zároveň súhlasom s obhajobou DP od predsedu OK, ktoré sa vyžaduje v súlade s čl. 11 ods. 2 Študijného poriadku DŠ.
najneskôr 3 mesiace pred termínom obhajoby DP podanie žiadosti o povolenie obhajoby DP, odovzdanie DP a ďalšich povinných dokumentov podľa čl. 10 Študijného poriadku DŠ