KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

Štúdium » Bakalárske študijné programy (Bc.)

Bakalárske študijné programy (Bc.)

 

Katedra botaniky a genetiky zabezpečuje bakalárske štúdium v nasledovných študijných programoch:

- Biológia (jednoodborové štúdium so zameraním na biomedicínu, biotechnológie a biodiverzitu)

- Učiteľstvo akademických predmetov - biológia v kombinácii

 

Štandardná dĺžka štúdia pre uvedené akreditované bakalárske študijné programy (študijný program 1. stupňa) v dennej forme je tri roky, v externej forme štyri roky. Bakalárske štúdium sa končí vykonaním štátnych skúšok a obhajobou bakalárskej práce. UKF vydá absolventom vysokoškolský diplom s uvedením absolvovaného študijného odboru a špecializácie, akademického titulu „bakalár“ (v skratke „Bc.“) a vysvedčenie o štátnej skúške.

Študijný program Biológia

Ide o jednoodborové neučiteľské štúdium biológie. Študent získa znalosti z biologických vedných odborov tak,  aby bol v ďalšom štúdiu schopný zvládnuť špecializované predmety predovšetkým so zameraním na biomedicínu, biotechnológie a biodiverzitu: cytológia, mikrobiológia, fyziológia živočíchov a človeka, molekulárna biológia a genetika, imunobiológia živočíchov a človeka, metódy molekulárnej biológie, fyziológia rastlín, genetika, evolučná biológia, mikroskopická technika, systematická botanika, systematická zoológia, vývinová biológia živočíchov a rastlín, anatómia a morfológia rastlín, morfológia živočíchov, histológia živočíchov, chémia pre biológov, všeobecná ekológia, ekosystémy Zeme, etológia, fyto a zoogeografia, anatómia človeka, reprodukčná biológia človeka a pod. Absolvent získané vedomosti a zručnosti dokáže cieľavedome a tvorivo využívať pri riešení úloh základného a aplikovaného biologického výskumu a reagovať na aktuálne potreby riešenia spoločenskej praxe. Dokáže riešiť problémy biologického výskumu i praktické úlohy aplikovanej biológie, má poznatky a zručnosti v metódach výskumu živých systémov na rôznych úrovniach ich organizácie (molekula, bunka, organizmus, populácia, ekosystém). Absolvent odboru sa uplatní v  širokom rozpätí pracovísk s biologickým a chemickým zameraním vo výskumných kolektívoch, i  v samostatnej práci s výskumno-technickým zameraním (SAV, vysoké školy, rezorty zdravotníctva, poľnohospodárstva a lesníctva, potravinárskeho priemyslu, životného prostredia a pod.).Pripravený je tiež plniť požiadavky špecializovaných inštitúcií vyžadujúcich prácu v teréne, v environmentálno-ekologicky orientovaných pracoviskách, uplatní sa aj v štátnej správe, v samospráve i v súkromnom sektore. Na uvedený bakalársky študijný program nadväzuje magisterský študijný program Biológia. 

Na rozdiel od podobných študijných programov na iných školách, ktoré sú zamerané zväčša do jednej oblasti podľa typu školy (do poľnohospodárstva, rastlinnej technológie...), náš program je navrhnutý tak, aby naši absolventi mali oveľa širšie možnosti uplatnenia na trhu práce. Tiež si čoraz viac uvedomujeme význam praxe pre našich absolventov a preto naši študenti získajú prax už počas štúdia – máme vypracovaný systém odbornej praxe na popredných výskumných ústavoch, v akreditovaných laboratóriách, ktorý zvyšuje našim absolventom možnosti sa zamestnať.

späť

Študijný program Učiteľstvo akademických predmetov - biológia

V rámci študijných programov v odbore Učiteľstvo akademických predmetov sa katedra botaniky a genetiky podieľa na príprave učiteľov biológie a biologických disciplín pre vyučovanie na 2. stupni základnej školy (ročníky 5. až 9.), na gymnáziách (vrátane 8-ročných gymnázií) a na stredných školách s maturitou. Odbor sa v súčasnosti študuje vo voľných dvojkombináciách predmetových špecializácií, ktoré sa vytvárajú kombinovaním predmetových špecializácií len prírodovedných, alebo kombináciou prírodovedných špecializácií s vybranými špecializáciami začlenenými do učiteľského štúdia Pedagogickej fakulty, Filozofickej fakulty, Fakulty sociálnych vied (medzifakultné štúdium). Na uvedený bakalársky študijný program nadväzuje magisterský študijný program Učiteľstvo akademických predmetov - biológia. Po absolvovaní Bc. a Mgr. štúdia je absolvent spôsobilý byt' učiteľom biológie na základnej a strednej škole. Pozná odbor biológie, jeho štruktúru a súčasne je schopný preniknúť do širších súvislostí prírodovedných disciplín, pedagogicko-psychologických a didaktických aspektov vzdelávania. Absolvent má vedomosti o kultúrnych a sociálnych súvislostiach výchovy, pozná základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, vie aplikovať pedagogické a didaktické programy príslušných výchovných inštitúcií. Absolvent sa taktiež  orientuje v nových poznatkoch v rýchlo  sa rozvíjajúcich disciplínach svojho odboru a príbuzných odborov, je pripravený do praxe tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu tohto odboru na 2. stupni vysokoškolského vzdelávania. Z toho dôvodu je zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie, v jeho výstavbe, pozná širšie súvislosti výchovy a vzdelávania, má osvojenú informačnú gramotnosť.

späť