KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

Výskum » Projekty

Projekty

Databáza projektov katedry je dostupná na stránke www.projekty.ukf.sk (vyhľadávanie od roku 2004).

Staršie projekty: 2003    2004

 

Pracovníci Katedry botaniky a genetiky sa podieľajú na rôznych typoch projektov, počnúc inštitucionálnymi (UGA - univerzitná grantová agentúra - poskytuje finančnú podporu v rámci výskumných projektov mladým pracovníkom a doktorandom UKF), celoštátnymi (VEGA - vedecká grantová agentúra MŠVVŠ SR a SAV - poskytuje finančnú podporu v rámci výskumných projektov na národnej úrovni; KEGA - kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVŠ SR - poskytuje finančnú podporu v rámci kultúrnych a vzdelávacích projektov na národnej úrovni; APVV - agentúra na podporu vedy a vývoja - poskytuje finančnú podporu v rámci výskumných projektov z oblasti vedy a techniky na národnej úrovni) až po medzinárodné projekty (projekty dotované rôznymi grantovými agentúrami, v ktorých riešiteľský kolektív pozostáva z riešiteľov z rôznych krajín; ide o najvyššie cenenú kategóriu projektov). V súčasnosti sa niektorí pracovníci katedry podieľajú aj na riešení projektov, spolufinancovaných zo Štrukturálnych fondov EÚ.

 

Projekty s vlastnou stránkou projektu:

Projekty financované EÚ

Projekt APVV "Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl"

Projekt KEGA "Botanický kalendár pre web"

 

Ďalej uvázame len projekty národného a medzinárodného charakteru za posledných 6 rokov, v ktorých zamestnanec Katedry botaniky a genetiky je zodpovedný riešiteľ (vedúci projektu).

 

Grant (typ, agentúra): VEGA                
Názov projektu: Hybridné roje borovice lesnej a borovice horskej na Slovensku, genetický status a fertilita            
Číslo projektu: 2/0057/13                
Zodpovedný riešiteľ: Peter Boleček                
Trvanie projektu: 2013-2015                
 
Grant (typ, agentúra): KEGA                
Názov projektu: Moderné biologické metódy a aplikácie – tvorba virtuálnych študijných materiálov                
Číslo projektu: 035UKF-4/2013                
Zodpovedný riešiteľ: Mária Bauerová                
Trvanie projektu: 2013-2015                 
 
Grant (typ, agentúra): VEGA                
Názov projektu: Charakterizácia a hodnotenie biologickej diverzity pšenice pre jej využitie v ekologickom poľnohospodárstve.        
Číslo projektu: 1/0509/12                
Zodpovedný riešiteľ: Beata Piršelová / Roman Kuna                
Trvanie projektu: 2012-2014            

 

Grant (typ, agentúra): VEGA                
Názov projektu: Reprogramovanie rDNA genómu embryí vytvorených medzidruhovým prenosom jadra            
Číslo projektu: 1/0077/11                
Zodpovedný riešiteľ: František Strejček                
Trvanie projektu: 2011-2014                    
 
Grant (typ, agentúra): VEGA                
Názov projektu: Archeogenetický výskum kontaktnej zóny z 10. storočia na Slovensku                
Číslo projektu: 1/0897/12                
Zodpovedný riešiteľ: Mária Bauerová                
Trvanie projektu: 2012-2014                
 
Grant (typ, agentúra): KEGA                
Názov projektu: Botanický kalendár pre web                
Číslo projektu: 044UKF-4/2012                
Zodpovedný riešiteľ: Roman Kuna                
Trvanie projektu: 2012-2014              

 

Grant (typ, agentúra): ASFEU, Operačný program Výskum a vývoj            
Názov projektu: Centrum excelentnosti pre výskum genetických živočíšnych zdrojov
Číslo projektu: 26220120042                
Zodpovedný riešiteľ za UKF: Radoslav Omelka                
Trvanie projektu: 2010-2013         

Viac informácií nájdete v časti Projekty financované EÚ   

 

Grant (typ, agentúra): ASFEU, Operačný program Výskum a vývoj                
Názov projektu: Výskum genetických markerov a ich aplikácia pri šľachtení a ochrane genofondu hospodárskych zvierat
Číslo projektu: 26220220033                
Zodpovedný riešiteľ za UKF: Radoslav Omelka                
Trvanie projektu: 2009-2012      

Viac informácií nájdete v časti Projekty financované EÚ     

 

Grant (typ, agentúra): VEGA                
Názov projektu: Medzidruhové hybridy borovíc a jedlí na Slovensku, ich status a charakteristika                
Číslo projektu: 2/0076/09                
Zodpovedný riešiteľ: Peter Boleček                
Trvanie projektu: 2009-2012                

 

Grant (typ, agentúra): ASFEU, Operačný program Výskum a vývoj            
Názov projektu: Laboratórium šľachtenia, výpočtovej genetiky a výskumu genetických živočíšnych zdrojov_01            
Číslo projektu: 26220120051                
Zodpovedný riešiteľ za UKF: Radoslav Omelka                
Trvanie projektu: 2009-2011      

Viac informácií nájdete v časti Projekty financované EÚ      

 

Grant (typ, agentúra): KEGA                
Názov projektu: Nové smery v genetike a biotechnológiách: popularizácia nových poznatkov a tvorba študijných materiálov pre rôzne typy škôl                
Číslo projektu: 3/7008/09                
Zodpovedný riešiteľ: Radoslav Omelka                
Trvanie projektu: 2009-2011  

 

Grant (typ, agentúra): APVV                
Názov projektu: Praktická botanika pre učiteľov a žiakov základných a stredných škôl                
Číslo projektu: LPP-0125-07                
Zodpovedný riešiteľ: Roman Kuna                
Trvanie projektu: 2008-2011  

 

Grant (typ, agentúra): VEGA                
Názov projektu: Vplyv ooplazmy hovädzieho dobytka na deaktiváciu genómu rDNA                
Číslo projektu: 1/0057/08                
Zodpovedný riešiteľ: František Strejček                
Trvanie projektu: 2008-2010                          

 

Grant (typ, agentúra): APVV                
Názov projektu: Arborétum Mlyňany vo výchove a vzdelávaní        
Číslo projektu: LPP-0086-06                
Zodpovedný riešiteľ: Roman Kuna                
Trvanie projektu: 2006-2009     

 

Grant (typ, agentúra): VEGA                
Názov projektu: Analýza genetických polymorfizmov v génoch pre prolaktínový receptor a retinol viažúci proteín 4 vo vzťahu k reprodukčným vlastnostiam vybraných plemien ošípaných chovaných na Slovensku
Číslo projektu: 1/3539/06                
Zodpovedný riešiteľ: Radoslav Omelka                
Trvanie projektu: 2006-2008                   

 

Grant (typ, agentúra): KEGA                
Názov projektu: Metódy analýzy génov a genómov            
Číslo projektu: 3/4040/06                
Zodpovedný riešiteľ: Mária Bauerová                
Trvanie projektu: 2006-2008                
 
Grant (typ, agentúra): KEGA                
Názov projektu: Terminologický a výkladový slovník biológie rastlín    
Číslo projektu: 3/4030/06                
Zodpovedný riešiteľ: Roman Kuna                
Trvanie projektu: 2006-2008