KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

Výskum » Projekty financované EÚ

Projekty financované zo Štrukturálnych fondov EÚ

 

 

Názov projektu: Vybudovanie výskumného centra "AgroBioTech"

 

Projekt je zameraný na vytvorenie regionálneho kompetenčného centra aplikovaného výskumu a vývoja v oblasti agro-bio-technológií v Nitre (AgroBioTech), ktoré integruje špičkový aplikovaný výskum prostredníctvom partnerstva SPU v Nitre, UKF v Nitre a ÚGBR SAV v Nitre.

Detailné informácie o projekte nájdete na http://www.agrobiotech.uniag.sk/.

 

Názov projektu: Laboratórium šľachtenia, výpočtovej genetiky a výskumu genetických živočíšnych zdrojov_01 (LAGEZ)
 

Projekt bol schválený v rámci Výzvy 2.1 Podpora centier excelentnosti; Kód výzvy: OPVaV-2008/2.1/01-SORO; Operačný program Výskum a vývoj; Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja; Opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

ITMS kód projektu: 26220120051

Žiadateľ: Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Partner: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Miesto realizácie projektu: pracoviská CVŽV a UKF v Nitre

Miesto realizácie projektu na UKF v Nitre: Fakulta prírodných vied, Katedra botaniky a genetiky, Katedra zoológie a antropológie

Nenávratný finančný príspevok:  1 266 165,06 EUR

Realizácia projektu: 05/2009 - 04/2011

Koordináror projektu: Mgr. Dana Peškovičová, PhD. (CVŽV); riešitelia za UKF: doc. RNDr. Radoslav Omelka, PhD., prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., doc. RNDr. Monika Martiniaková, PhD.

Ciele projektu:
Strategický cieľ: Dobudovanie a skvalitnenie infraštruktúry integrovaného laboratória šľachtenia, výpočtovej genetiky a výskumu genetických živočíšnych zdrojov s perspektívou budovania národnej génovej banky (NGB) hospodárskych zvierat.
Špecifické ciele:
1. Dobudovanie infraštruktúry laboratória výpočtovej genetiky s dôrazom na využitie pokročilých informačných technológií vo výskume a vzdelávaní.
2. Integrácia výskumných kapacít v oblasti šľachtenia na kvalitu živočíšnych produktov vrátane genetických markerov, so zohľadnením welfare a pohody zvierat.
3. Budovanie technickej základne integrovaného laboratória na výskum genetických živočíšnych zdrojov.

 

Názov projektu: Výskum genetických markerov a ich aplikácia pri šľachtení a ochrane genofondu hospodárskych zvierat

 

Projekt bol schválený v rámci Výzvy 2.2 Podpora aplikovaného výskumu, vývoja a transferu technológií; Kód výzvy: OPVaV-2008/2.2/01-SORO; Operačný program Výskum a vývoj; Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja; Opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe.

ITMS kód projektu: 26220220033

Žiadateľ: Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Partner: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Miesto realizácie projektu: pracoviská CVŽV a UKF v Nitre

Miesto realizácie projektu na UKF v Nitre: Fakulta prírodných vied, Katedra botaniky a genetiky, Katedra zoológie a antropológie

Nenávratný finančný príspevok:  435 452,31 EUR

Realizácia projektu: 10/2009 - 03/2012

Koordináror projektu: Ing. Dušan Vašíček, PhD. (CVŽV); riešitelia za UKF: doc. RNDr. Radoslav Omelka, PhD., prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., doc. RNDr. Monika Martiniaková, PhD., RNDr. Peter Boleček, PhD.

Ciele projektu:
Strategické ciele: Vytvorenie teoretických, metodických a technických predpokladov pre širšie uplatnenie markerovo podporovanej selekcie v šľachtení hospodárskych zvierat a vybudovanie teoretickej, metodickej a technologickej bázy pre aplikáciu markerovo podporovanej selekcie v šľachtiteľskej praxi
Špecifické ciele:
1. Získavanie a prehlbovanie poznatkov o genetických markeroch zdravotného stavu, kvality produkcie a pôvodu zvierat u vybraných druhov hospodárskych zvierat.
2. Vývoj a optimalizácia molekulárnych metód analýzy genetických markerov a vypracovanie diagnostických postupov aplikovateľných v šľachtiteľskej praxi.
3. Aplikácia poznatkov a diagnostických postupov pri analýze súborov plemenných zvierat v súčinnosti s chovateľmi, chovateľskými zväzmi a plemenárskymi službami.

 

 

Názov projektu: Centrum excelentnosti pre výskum genetických živočíšnych zdrojov (CEGEZ)
 

Projekt bol schválený v rámci Výzvy 2.1 Podpora rozvoja výskumu a vývoja v centrách excelentnosti; Kód výzvy: OPVaV-2009/2.1/02-SORO; Operačný program Výskum a vývoj; Prioritná os 2 Podpora výskumu a vývoja; Opatrenie 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce

ITMS kód projektu: 26220120042

Žiadateľ: Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

Partner: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Miesto realizácie projektu: pracoviská CVŽV a UKF v Nitre

Miesto realizácie projektu na UKF v Nitre: Fakulta prírodných vied, Katedra botaniky a genetiky, Katedra zoológie a antropológie, Katedra fyziky

Nenávratný finančný príspevok:  2 573 233,38 EUR

Realizácia projektu: 05/2010 - 04/2013

Koordináror projektu: Mgr. Dana Peškovičová, PhD. (CVŽV); riešitelia za UKF: doc. RNDr. Radoslav Omelka, PhD., prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD., doc. RNDr. Monika Martiniaková, PhD., prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

Ciele projektu:
Strategický cieľ: Dobudovať infraštruktúru laboratória šľachtenia, výpočtovej genetiky a výskumu genetických živočíšných zdrojov s dôrazom na kvalitu produktov a welfare zvierat.
Špecifické ciele:
1. Modernizácia prístrojového vybavenia laboratórií hodnotenia kvality živočíšnych produktov.
2. Dobudovanie výskumnej bázy na vývoj metód pre hodnotenie pohody (welfare) zvierat.
3. Dobudovanie zariadenia integrovaného laboratória genetických živočíšnych zdrojov.