KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

Štúdium » Záverečné práce

Záverečné (bakalárske a diplomové) práce

Príprava záverečnej práce a jej obhajoba je podmienkou úspešného ukončenia štúdia. Záverečnú prácu študent vypracuje pod dohľadom školiteľa v stanovenom termíne a odovzdá na študijnom oddelení FPV.Každá záverečná práca musí byť originálna, vytvorená autorom pri dodržaní pravidiel práce s informačnými zdrojmi. Zároveň musí byť vypracovaná v súlade s autorským zákonom, nesmie mať charakter plagiátorstva a narúšať autorské práva iných autorov, autor je povinný dôsledne a správne citovať použité informačné zdroje.

 
Postup pri zadávaní a odovzdávaní záverečných (bakalárskych, diplomových) prác

Postup odovzdania záverečných prác je uvedený na webstránke FPV UKF v Nitre

Poznámka: Ak máte záujem realizovať záverečnú prácu z problematiky, ktorá vás zaujíma, odporúčame nečakať na vypísanie tém (čo ak problematika, ktorá vás zaujíma, nebude predmetom ani jednej zverejnenej témy?), ale ešte pred zverejnením tém kontaktovať vyučujúceho, ktorý sa danou oblasťou zaoberá (pozri zoznam zamestnancov KBG)). Pozor! Výber témy (školiteľa) je dôležitý moment v rámci štúdia, preto mu treba venovať náležitú pozornosť. Pred samotným výberom témy odporúčame prekonzultovať podrobnosti s budúcim školiteľom a informovať sa o obsahu a náplni práce v rámci realizácie práce. 

 

 
Ako písať záverečnú (bakalársku, diplomovú) prácu?

Záverečná (bakalárska, diplomová) práca musí byť vypracovaná v súlade so všeobecne platnými predpismi a zásadami platnými na univerzite a fakulte. Podmienky a postup pri príprave a posudzovaní záverečných prác určuje Smernica č. 17/2011 o záverečných prácach, ktorá je záväzná pre všetkých študentov UKF v Nitre. Odkaz na smernicu je uvedený na webstránke FPV UKF v Nitre. Každému študentovi odporúčame sa dôkladne s touto smernicou oboznámiť.

Poznámka: okrem formálnej stránky práce (ktorú rieši vyššie spomínaná smernica) je potrebné dbať aj o obsahovú stránku - aké informácie sa v práci publikujú, aké experimentálne metódy sa využívajú, aké výsledky sa dosiahli. Obsahovú stránku odporúčame pravidelne konzultovať so školiteľom, pretože bude významne hodnotená oponentom práce v posudku. Posudok sa bude zameriavať predovšetkým na posúdenie:
a) aktuálnosti a náročnosti zadanej témy práce,
b) zorientovania sa študenta v danej problematike predovšetkým analýzou domácej a zahraničnej literatúry,
c) vhodnosti zvolených metód spracovania riešenej problematiky,
d) formulácie cieľov práce a miery ich splnenia,
e) rozsahu a úrovne dosiahnutých výsledkov,
f) analýzy a interpretácie výsledkov a formulácie záverov práce,
g) využiteľnosti výsledkov v praxi,
h) prehľadnosti a logickej štruktúry práce,
i) formálnej, jazykovej a štylistickej úrovne práce.
Súčasťou posudku je aj posúdenie silných a slabých stránok práce, odporúčania, otázky alebo námety týkajúce sa obhajoby záverečnej práce a navrhované výsledné hodnotenie záverečnej práce. 

Obzvlášť dôležitou časťou práce je Zoznam literatúry a spôsob citovania iných prác v záverečnej práci, pretože tieto časti práce musia rešpektovať platnú legislatívu - v tomto prípade normu STN ISO 690. Detaily citovania môžete nájsť na stránke Univerzitnej knižnice.