KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

Štúdium » Učebnice a skriptá

Učebnice a skriptá

 

Táto stránka obsahuje informácie o publikáciách, ktoré boli vydané pracovníkmi katedry botaniky a genetiky a sú určené najmä na vzdelávanie (učebnice, skriptá, monografie...)

Biológia stresu rastlín

 

Autori: Beáta Piršelová, Patrik Mészáros

O publikácii: Charakterizovať rastliny v podmienkach stresu je možné za súčasného využitia poznatkov z ekológie, fyziológie rastlín, anatómie a morfológie, molekulárnej biológie a genetiky. V danom duchu charakterizuje učebnica rôzne aspekty vplyvu stresových faktorov na rastliny v rámci 18 kapitol a 33 podkapitol. Samotný text je doplnený o množstvo obrázkov a schém, ktoré majú uľahčiť orientáciu čitateľa v danej problematike. Učebnica je určená pre širokú komunitu vedeckých pracovníkov v oblasti fyziológie stresu rastlín ako aj študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia v prírodovedných študijných programoch.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2019

Publikáciu si môžete zapožičať v Univerzitnej knižnici.

Animal Biotechnology III

 

Autori: František Strejček, Mária Bauerová, Alexandra Bartková, Michal Benc, Urban Besenfelder, Gottfried Brem, Viteslav Havliček, Poul Hyttel, Jozef Laurinčík, Monika Martiniaková, Martin Morovič, Matej Murín, Heiner Niemann, Radoslav Omelka, Lazo Pendovski, Bjoern Petersen, Stoyan Petkov, Detlef Rath, Peter Sandøe, Christiansen Stine B., Jozef Trandžík  

Vydavateľ / Publisher: FPV UKF v Nitre (Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra)

Rok vydania / Year of publication: 2018

O publikácii: Biotechnológie v súčasnom svete znamenajú čoraz významnejšiu oblasť výskumu, čím sa zvyšuje aj záujem o štúdium tejto problematiky. Predkladaná publikácia je zameraná na biotechnológie živočíchov, pričom vychádza z odbornej praxe jednotlivých autorov pôsobiacich na špičkových pracoviskách doma a v zahraničí. Autori sa zameriavajú na kmeňové bunky, ktoré v tejto oblasti v posledných rokoch zaznamenali veľký rozmach. Taktiež objasňujú procesy xenotransplatácie ako aj manipulácie so spermiami a zamýšľajú sa nad možnosťami ďalšieho rozvoja tejto oblasti výskumu v blízkej budúcnosti.

Link na stránku publikácie

Embryotechnology II

 

Autori: Jozef Laurinčík, Michal Benc, Peter Chrenek, Martin R. Luck, Alexander V. Makarevich, Martin Morovič, Matej Murín, Oľga Ostrup, Lazo Pendovski, Alexander V. Sirotkin, František Strejček, Gábor Vajta 

Vydavateľ / Publisher: FPV UKF v Nitre (Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra)

Rok vydania / Year of publication: 2018

O publikácii: Publikácia je zameraná na embryotechnológie hospodársky významných živočíchov. Autori sa snažia o podrobné vysvetlenie procesov oogenézy, spermiogenázy ako aj o molekulárnu reguláciu týchto procesov. Ďalej sa zameriavajú na ranú embryogenézu ako aj na produkciu embryí v podmienkach in vitro a s tým spájané kvalitatívne hodnotenie takto získaných embryí. V posledných kapitolách autori popisujú metodiku mikromanipulácií s embryami ako je transgenéza, klonovanie resp. nukleolotransfer ako aj na procesy epigenetiky.

Link na stránku publikácie

Genetika v klinické praxi III

 

Editori: Radim Brdička, William Didden 

Autori kapitol: Radoslav Omelka, Zdeněk Kleibl, Petra Lišková, Bohdan Kousal, Dita Maixnerová, Jana Reiterová, Martin Procházka, Jiří Dostál, Radovan Pilka, Pavol Tomašov, Martin Alda, Olga Sovová, Miroslav Mitlohner, Radim Brdička

O publikácii: Současná medicína se snaží kromě své terapeutické role rovněž nemocem předcházet a intenzivně hledá jejich příčiny. Prevence se na prvním místě opírá o diagnostiku. Takovou, která často dokáže již v době, než choroba propukne, na nebezpečí upozornit. Cílem publikace je nabídnout čtenáři současný pohled na možnosti, které nabízí současná diagnostika v různých oblastech naší genetické výbavy, tak aby se medicína mohla snažit odvrátit důsledky toho, že náš genom není dokonalý a pravděpodobně obsahuje vedle „vhodných“ informací i takové, které mohou neblaze ovlivnit zdraví člověka.

Vydavateľ: Galén (LINK)

Rok vydania: 2015

Publikáciu si môžete zapožičať v Univerzitnej knižnici.

Mikroskopická anatómia živočíchov a človeka

 

Monika Martiniaková, Radoslav Omelka, Hana Ďúranová, Róbert Toman, Svätoslav Hluchý, Ivana Boboňová, Martina Burzová, Ramona Babosová, Grzegorz Formicki, Robert Stawarz

O publikácii: učebnica precízne sumarizuje najnovšie informácie z oblasti špeciálnej histológie orgánových sústav živočíchov a človeka. Čitateľ sa najskôr oboznámi so základnými poznatkami, týkajúcimi sa všeobecnej histológie. Následne venujeme rozsiahly priestor všeobecnej charakteristike každej orgánovej sústavy u živočíchov a človeka, vrátane fylogenetického vývoja sústavy a napokon jej detailnej mikroskopickej anatómie. Postupne sú podrobne charakterizované všetky orgánové sústavy živočíchov a človeka: srdcovo-cievna sústava, lymfatická sústava, endokrinné žľazy, dýchacia sústava, tráviaca sústava, vylučovacia sústava, pohlavná sústava - samčie a samičie pohlavné orgány, nervová sústava, kožná sústava, zmyslové orgány, kostrová a svalová sústava.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2014

Publikáciu si môžete zapožičať v Univerzitnej knižnici.

Evolučná biológia

 

Roman Kuna, Libuša Lengyelová, Barbora Matejovičová, Radoslav Omelka, Zuzana Poláčiková, Jana Schlarmannová, František Strejček, Ján Kraic, Jozef Trandžík, Peter Boleček, Drahomír Galbavý, Štefan Hraška

O publikácii: Predkladaná učebnica predstavuje pokus o systematické spracovanie evolúcie živých organizmov. Pri spracovaní textu určeného pre študentov biológie, sme sa opierali o najnovšie poznatky vedy. Oporou nám bola najmä publikácia Lynn Margulisovej „Symbiotická planeta“ a vysokoškolská učebnica Jaroslava Flegra „Evoluční biologie “. Do prípravy textu učebnice sa zapojil široký kolektív vedecko-pedagogických pracovníkov biologických katedier Fakulty prírodných vied UKF v Nitre, ako aj externí pracovníci. Snahou autorov je nielen predstaviť najnovšie poznatky z evolúcie organizmov, ale aj vzbudiť záujem o premýšľanie nad vznikom a vývojom živej organickej hmoty a jej foriem V súčasnosti pokročili výsledky vedy tak ďaleko, že približujú dva antagonistické filozofické názory na vznik vesmíru a života a rozchádzajú sa len v jednom bode a to v mechanizme vlastného štartu. V idealistickom ponímaní sa prvý štart pripisuje nadprirodzenej Bytosti a v materialistickom samorealizácii hmoty. Učebnica splní svoj cieľ, keď prispeje k formovaniu názorov študentov na evolúciu organizmov.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2012

Publikáciu si môžete zapožičať v Univerzitnej knižnici.

Animal Biotechnology II

 

Jozef Laurinčík, Stoyan Petkov, Bjoern Petersen, Poul Hyttel, Jozef Trandžík, Monika Martiniaková, Martin Morovič, Peter Chrenek, Alexander V. Sirotkin, Radoslav Omelka, Mária Bauerová

O publikácii: Učebnica je určená pre študentov biológie. Jej nosnou témou sú kmeňové bunky a ich potenciál v biotechnológiách živočíchov. Taktiež pojednáva o tvorbe transgénnych jedincov a následnom prenose orgánov ako z molekulárneho tak aj z fyziologického hľadiska.

OBSAH / CONTENTS:

1 Pluripotent Stem Cells
2 Stem Cells in the Pig
3 Animal Genetic Resources and Gene Banks
4 Transgenesis 
5 Xenotransplantation 
6 Molecular Approaches in Animal Breeding to Improve Important Traits 
7 Epigenetics

Vydavateľ / Publisher: FPV UKF v Nitre (Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra)

Rok vydania / Year of publication: 2012

Publikáciu si môžete zapožičať v Univerzitnej knižnici.

This publication is available in the University library (http://www.uk.ukf.sk/en).

Embryotechnology

 

Jozef Laurinčík, Ida Petrovičová, Alexander V. Sirotkin, Alexander V. Makarevich, Martin R. Luck, František Strejček, Detlef Rath, Urban Besenfelder, Vitezslav Havlicek, Gottfried Brem

O publikácii: Predkladaná kniha si kladie za cieľ priblížiť študentom biológie procesy regulácie ovariálneho cyklu a stým spojenú maturáciu oocytov. Taktiež sa zameriava na tvorbu spermií ako aj na ich využitie v procese in vitro produkcie embryí.

OBSAH / CONTENTS:

1 The Ovary and Ovarian Cycle
2 Physiological and Artifical Regulation of the Ovarian Cycle
3 Oocytes and their Maturation
4 Regulation of Oocyte Maturation
5 Sperm Sexing Technology, a new Field in Applied Biotechnology
6 Mammalian Spermatogenesis and Fertilization
7 Laboratory Production of Embryos
8 Quality Assessment of Mammalian Preimplantation Embryos
9 Endoscopy in Reproduction

Vydavateľ / Publisher: FPV UKF v Nitre (Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra)

Rok vydania / Year of publication: 2012

Publikáciu si môžete zapožičať v Univerzitnej knižnici.

This publication is available in the University library (http://www.uk.ukf.sk/en).

Nové smery v genetike a biotechnológiách

 

Radoslav Omelka, Miroslav Bauer, Peter Chrenek, František Strejček, Monika Martiniaková, Marcela Capcarová, Mária Bauerová, Štefan Hraška

O publikácii: Publikácia si kladie za cieľ priblížiť súčasnú úroveň poznatkov v rámci moderných oblastí genetiky, genomiky a biotechnológií zahŕňajúc mapovanie genómov organizmov a aplikáciu výsledkov, tvorbu a využitie rastlinných a živočíšnych GMO, prácu s bunkovými kultúrami, oplodnenie in vitro a génovú terapiu. Autori sa snažili zachytiť aktuálny stav poznatkov. Vo viacerých prípadoch je však prísun nových poznatkov veľmi rýchly, preto sa na niektorých miestach uvádzajú internetové zdroje, vďaka ktorým si čitateľ môže danú informáciu aktualizovať (napr. sekvencie, genetické mapy a ďalšie informácie).

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2011

Publikáciu si môžete zapožičať v Univerzitnej knižnici.

Imunobiológia živočíchov a človeka

 

Monika Martiniaková, Radoslav Omelka, Norbert Lukáč, Peter Massányi, Robert Stawarz, Mária Bauerová

O publikácii: Zostavenie tejto vysokoškolskej učebnice je dôsledkom množstva nových informácií, pomerne zložitej spleti jednotlivých procesov súvisiacich s udržaním homeostázy, individuality a integrity jedinca a ochranou proti škodlivinám vonkajšieho i vnútorného pôvodu. Po počiatočnom oboznámení čitateľa so základnými pojmami, funkciami, komponentmi a fylogenézou imunitného systému, pomerne rozsiahly priestor venujeme morfológii imunitného systému. Nechýbajú kapitoly zaoberajúce sa nešpecifickou a špecifickou imunitou, doprevádzané informáciami o imunoglobulínoch a antigénových systémoch. V druhej časti sme pozornosť orientovali na aktuálne otázky súčasnej imunológie, ktoré sú charakteristické množstvom neustále pribúdajúcich poznatkov, napr. antiinfekčná a protinádorová imunita, transplantačná imunita, ako aj imunopatologické reakcie, autoimunitné ochorenia a imunodeficiencie. V závere podávame informácie o možnostiach terapeutických zásahov do imunitného systému, imunotoxikológii, význame imunobiológie v chovateľstve zvierat a využití imunologických metód v klinickej praxi i vo výskume.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2011

Publikáciu si môžete zapožičať v Univerzitnej knižnici.

Biotechnológie rastlín

 

Ján Kraic, Juraj Faragó, Mária Gabriela Ostrolucká, Jana Libantová, Jana Moravčíková, Klaudia Jomová, Štefan Hraška

O publikácii: Vo vysokoškolskej učebnici „Biotechnológie rastlín“ boli spracované témy spájajúce biotechnológie a biotechnologické postupy s rastlinami, zvlášť kultúrnymi rastlinami využívanými v pôdohospodárstve, najmä v rastlinnej výrobe. Takto tematicky zameraných učebníc, skrípt, či učebných textov nie je pre vysokoškolských
študentov slovenských univerzít dostatok alebo neexistujú, sú inak zamerané alebo
nepokrývajú oblasť biotechnológií rastlín v takomto rozsahu. Vysokoškolská učebnica „Biotechnológie rastlín“ obsahuje informácie o základných oblastiach rastlinných biotechnológií – podstate biotechnológií, kultivácii rastlín, ich častí a procesoch v in vitro kultúrach, genetických modifikáciách rastlinných genómov a ich zmysle, molekulárnom charakterizovaní a mapovaní genómov rastlín, molekulárnom šľachtení, molekulárnej fytopatológii a diagnostike fytopatogénov. Texty jednotlivých kapitol spracovali odborníci aktívny v daných
oblastiach, ktorí využili svoje vedomosti a skúsenosti nadobudnuté vlastnou vedeckou, výskumnou i pedagogickou činnosťou.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2011

Publikáciu si môžete zapožičať v Univerzitnej knižnici.

Teória tvorby odrody pšenice s vyššou technologickou a nutričnou kvalitou

 

Roman Kuna, Peter Boleček, Štefan Hraška

O publikácii: V súčasnej dobe je pre svetové poľnohospodárstvo charakteristická snaha o maximálnu produkciu bielkovín rastlinného pôvodu . Táto úloha je aktuálna aj v našom hospodárstve. Na Slovensku sa obilniny podieľajú 60 % na bielkovinovej bilancii. Vo výžive nášho obyvateľstva tvoria 40 % dennej kalorickej spotreby. V bilancii kŕmnych fondov spotreba obilnín predstavuje 72 %. Z obilnín má najdôležitejšie miesto pšenica. Z jej celkovej produkcii sa 40 % využíva v potravinárskom priemysle a vyše 50 % vo výžive hospodárskych zvierat. Pomerne vážnym problémom však je, že bielkoviny zrna pšenice majú v porovnaní s bielkovinami živočíšneho pôvodu nižšiu biologickú hodnotu. Z tohto dôvodu nie sú optimálne z hľadiska výživy a za súčasného stavu nepredstavujú intenzívny a ekonomický spôsob výroby bielkovín rastlinného pôvodu. Šľachtiteľská prax už niekoľkokrát dokázala vyriešiť niektoré problémy kultúrnych plodín. Pre riešenie zlepšenia technologickej a nutričnej kvality pšenice je potrebné poznať anatómiu a morfológiu zrna pšenice, fyziológiu tvorby bielkovín a ich ukladanie, genetické zdroje vyššieho obsahu a kvality bielkovín, dedičnosť bielkovín a ich frakcií a variabilitu, či stabilitu tejto vlastnosti.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2011

Publikáciu si môžete zapožičať v Univerzitnej knižnici.

Vybrané kapitoly z fyziológie rastlín

 

Roman Kuna, Peter Boleček

O publikácii: Slnko, voda a pôda/Zem sú základné (nezastupiteľné) prvky ovplyvňujúce
životné prejavy rastlín. Z týchto elementov odvodzujeme aj obsah našej učebnice. Ten je upriamený na zhrnutie základných faktorov bunkovej organizácie rastlinných organizmov a na principiálne procesy viazané na komponenty bunky alebo na vyššie organizačné stupne rastlinného tela, teda rastlinný metabolizmus v širšom slova zmysle. Tieto základné kapitoly nadväzujú na charakteristiku ontogenézy rastlín z pohľadu príjmu a výdaja látok, premeny energie, ako aj vzťahu rastliny s prostredím (jeho biotickými aj abiotickými zložkami) v ktorom sa realizujú všetky jej životné prejavy. Podobne ako pri ďalších „dynamických“ disciplínach biológie, aj v rastlinnej fyziológii kladieme dôraz na neoddeliteľnosť vysvetľovania, či aplikácie teoretických faktov a zákonitostí prostredníctvom využívania praktických laboratórnych cvičení, čomu venujeme pozornosť v posledných dvoch kapitolách učebnice. Ponúkaný učebný text pristupuje k rastlinnej fyziológii práve z tohto hľadiska; jeho vypracovaním a hlavným cieľom, ktorý sme sledovali, bolo uplatnenie tohto učebného materiálu v príprave biológov pre bakalársky stupeň kvalifikácie.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2010

Publikáciu si môžete zapožičať v Univerzitnej knižnici.

Náčrt vzniku a vývoja vesmíru, Zeme a života

 

Alojz Marenčík, Peter Boleček

O publikácii: V stručnom scenári vzniku vesmíru, Zeme a života sa učebnica pokúša prezentovať tie najzákladnejšie poznatky, ktoré súčasná astrofyzika a astronómia pozná. Najúžasnejšie na tom je, že bez odvolávania sa na rôznych stvoriteľov je možné pochopiť, nielen vznik vesmíru a všetkých jeho štruktúr, ale aj vznik života. Ide pritom o najviac rozkošatené teórie, ale je na nás aký filozofický postoj zaujmeme a ako sa budeme snažiť predkladané teórie a fakty interpretovať. Želáme vám pri čítaní tohto textu vytrvalosť a na základe ďalšej literatúry, ktorú nájdete na konci tohto spisu neustále prehlbovanie si svojich poznatkov.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2010

Publikáciu si môžete zapožičať v Univerzitnej knižnici.

Introduction to Plant Biology

 

Roman Kuna, Klaudia Jomová, Peter Boleček, Alojz Marenčík, Katarína Olšovská, Radoslav Omelka, Ján Kraic, Štefan Hraška, Peter Štrba, Andrej Kormuťák

OBSAH / CONTENTS:

1 Diversity of Plants: Main Principles
2 Basics of Organization and Development of the Plant Body
3 Plant Biochemistry; Molecules of Life
4 Pathophysiology of Plants
5 Plant Genetics and Biotechnology
6 The Diversity of Plant-like Organisms
7 Seed Plants

Vydavateľ / Publisher: FPV UKF v Nitre (Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra)

Rok vydania / Year of publication: 2008

Publikáciu si môžete zapožičať v Univerzitnej knižnici.

This publication is available in the University library (http://www.uk.ukf.sk/en).

Metódy analýzy génov a genómov

 

Mária Bauerová, Miroslav Bauer, Radoslav Omelka, Ivan Michalík, Peter Chrenek, Katarína Hrubíková, Pavel Uhrín

O publikácii: Predložená učebnica si kladie za cieľ prístupnou formou objasňovať náročné metódy genetického výskumu, prehĺbiť teoretickú úroveň uvedených študijných programov na úrovni súčasných svetových poznatkov, objasnením podstaty moderných molekulárno - biologických metód a ich aplikácie pri analýze génov a genómov.

OBSAH: Štruktúra prokaryotického genómu, Štruktúra eukaryotického genómu, Klonovanie génov, tvorba rekombinantných molekúl DNA, Polymerázová reťazová reakcia, DNA knižnice, Metódy identifikácie génov, DNA sekvenovanie a in vitro mutagenéza, Expresia génov, Štúdium funkcie génov, Geneticky modifikované rastliny, Geneticky modifikované živočíchy, Génová terapia.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2008

Publikáciu si môžete zapožičať v Univerzitnej knižnici.

Všeobecná cytológia a histológia

 

Monika Martiniaková, Roman Kuna, Radoslav Omelka, Alena Jančová, Peter Massányi

O publikácii: Učebnica pre vysoké školy „Všeobecná cytológia a histológia“ v dvoch samostatných častiach (I. Všeobecná cytológia, II. Všeobecná histológia) obsahuje základné teoretické poznatky, doplnené o aktuálne informácie z problematiky buniek a tkanív, získané prostredníctvom najnovších vedeckých prác. Uvedené poznatky je možné následne upevniť prostredníctvom multimediálnej verzie (pozri nižšie "Multimediálna učebná pomôcka k praktickým cvičeniam z cytológie a histológie") a potom aplikovať pri praktických experimentoch s využitím manuálu (pozri nižšie "Manuál zo všeobecnej cytológie a histológie"). Takáto komplexná učebná pomôcka pomôže študentom získať nové poznatky, pochopiť súvislosti a vytvoriť bázu pre ďalšie štúdium základnej a aplikovanej biológie.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2008

Publikáciu si môžete zapožičať v Univerzitnej knižnici.

Animal Biotechnology

 

Jozef Laurinčík, Ida Petrovičová, Alexander V. Sirotkin, Peter Chrenek, Alexander V. Makarevich, Martin R. Luck, František Strejček, Gábor Vajta, 0ľga Švarcová, Poul Maddox-Hyttel, Mikkel Aabech Rasmussen, Xenia Asbaek Wolf, Kirsten Schauser, Peter Sandoe, Stine B. Christiansen, Christian Gamborg, Heiner Niemann

O publikácii: Cieľom tejto publikácie je objasniť študentom nové trendy v biotechnológiách živočíchov so zameraním na ovariálny cyklus, spermiogenézu a ranú embryogenézu. Súčasťou publikácie je aj vysvetlenie princípov prenosu génov ako aj na etické aspekty takéhoto procesu.

OBSAH / CONTENTS:

1 The ovarian cycle, oogenesis and their regulation
2 From spermatogenesis to pronucleus development
3 Quality of mammalian preimplantation embryos and its evaluation
4 In vitro embryo production
5 Cryopreservation of oocytes and embryos
6 Embryonic genome activation
7 Micromanipulation in mammalian embryology
8 Transgenesis
9 Derivation, culture and characterization of potential porcine and bovine embryonic stem cells
10 Ethics of animal breeding and biotechnology
11 The future of animal biotechnology in domestic animal production

Vydavateľ / Publisher: FPV UKF v Nitre (Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra)

Rok vydania / Year of publication: 2008

Publikáciu si môžete zapožičať v Univerzitnej knižnici.

This publication is available in the University library (http://www.uk.ukf.sk/en).

Multimediálna učebná pomôcka k praktickým cvičeniam z cytológie a histológie

 

Monika Martiniaková, Radoslav Omelka

O publikácii: Multimediálna učebná pomôcka k praktickým cvičeniam z cytológie a histológie predstavuje názornú didaktickú pomôcku pre podporu výučby dynamických procesov na bunkovej a subbunkovej úrovni, umožňuje identifikovať rozdiely medzi jednotlivými typmi buniek a zároveň umožňuje lokalizovať konkrétny(e) typ(y) tkaniva na histologických preparátoch. Jednotlivé informácie z cytológie a histológie sú systematicky zosumarizované, názorným spôsobom je znázornená lokalizácia jednotlivých organel a typov tkanív; teoretické informácie sú doplnené fotografiami, animáciami a videami.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2008

Publikácia vyšla vo forme CD. Môžete si ju zapožičať v Univerzitnej knižnici.

Dynamické procesy v molekulárnej biológii a genetike 1

 

Radoslav Omelka, Monika Martiniaková, Lenka Luptáková, Vladimíra Smoláriková, Mária Bauerová, Štefan Hraška

O publikácii: Cieľom tejto učebnej pomôcky je podpora výučby biológie na stredných školách a gymnáziách - predovšetkým zosumarizovaním poznatkov molekulárnej biológie a genetiky a objasnením dynamických molekulárno-biologických a genetických procesov na bunkovej a subbunkovej úrovni. Pomôcka obsahuje prehľad základných pojmov genetiky a molekulárnej biológie, doplnený abecedným slovníkom, nechýbajú informácie o nukleových kyselinách bielkovinách, enzýmoch, ako aj replikácii DNA, transkripcii, translácii. Obsiahla časť je venovaná cytologickým základom dedičnosti, a bunkovému cyklu (vrátane mitózy a meiózy), mutáciám a ich význame, rôznym typom dedičnosti na úrovni organizmu, ako aj genetike populácii a genetike človeka. Pomôcka je doplnená o metódy molekulárnej biológie a jednoduché genetické experimeny. Pozornosť je tiež venovaná novým smerom molekulárnej biológie a genetiky (GMO, mapovanie genómov). Dynamické procesy na molekulárnej a subbunkovej úrovni (replikácia DNA, proteosyntéza, mitóza, meióza) sú prezentované vo forme animácií a videí.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2007

Publikácia vyšla vo forme DVD. Môžete si ju zapožičať v Univerzitnej knižnici.

Dynamické procesy v molekulárnej biológii a genetike 2

 

Radoslav Omelka, Monika Martiniaková, Lenka Luptáková, Vladimíra Smoláriková, Mária Bauerová, Štefan Hraška

O publikácii: Cieľom tejto učebnej pomôcky je podpora výučby biológie na vysokých školách - predovšetkým zosumarizovaním poznatkov molekulárnej biológie a genetiky a objasnením dynamických molekulárno-biologických a genetických procesov na bunkovej a subbunkovej úrovni. Pomôcka obsahuje prehľad základných pojmov genetiky a molekulárnej biológie, doplnený abecedným slovníkom, nechýbajú informácie o nukleových kyselinách bielkovinách, enzýmoch, ako aj replikácii DNA, transkripcii, translácii. Obsiahla časť je venovaná cytologickým základom dedičnosti, a bunkovému cyklu (vrátane mitózy a meiózy), mutáciám a ich význame, rôznym typom dedičnosti na úrovni organizmu, ako aj genetike populácii a genetike človeka. Pomôcka je doplnená o metódy molekulárnej biológie a jednoduché genetické experimeny. Pozornosť je tiež venovaná novým smerom molekulárnej biológie a genetiky (GMO, mapovanie genómov). Dynamické procesy na molekulárnej a subbunkovej úrovni (replikácia DNA, proteosyntéza, mitóza, meióza) sú prezentované vo forme animácií a videí. Oproti časti 1 (pozri vyššie) je uvedená pomôcka koncipovaná na vyššej úrovni a je určená pre učiteľov a VŠ študentov. Navyše obsahuje videá vybraných molekulárno-biologických metód a pokymy k aplikácii časti 1.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2007

Publikácia vyšla vo forme DVD. Môžete si ju zapožičať v Univerzitnej knižnici.

Biologické etudy

 

Peter Boleček

O publikácii: Publikácia pojednáva o problematike vzťahu človek a jeho životné prostredie. Pozícia človeka je vnímaná v troch kontextoch: filozofickom, prírodovedeckom a sociálno – ekonomickom. Podstatou všetkých troch častí je uvedomenie si jednak dôležitosti vedecko-technickej revolúcie ako atribútu nevyhnutnosti existencie človeka v súčasnosti, no rovnako nezanedbateľný faktor, ktorý autor vkladá do úst filozofom, prírodovedcom a v neposlednom rade aj ekonómom je kvalita prostredia, ako odrazu vplyvu výdobytkov vedecko – technickej revolúcie, v ktorom ľudia musia existovať. Publikácia v neposlednom rade popisuje závažnosť vplyvu emisií na anatomicko – fyziologické charakteristiky rôznych rastlinných druhov ako aj vplyv emisií na enzymatickú aktivitu antioxidačného enzýmu peroxidáza na populácie Jedle bielej, rastúcej na troch imisne odlišne zaťažených populáciách.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2006

Publikáciu si môžete zapožičať v Univerzitnej knižnici.

Manuál zo všeobecnej cytológie a histológie

 

Monika Martiniaková, Roman Kuna, Radoslav Omelka

O publikácii: Učebný text je určený pre študentov biológie hlavne na bakalárskom stupni štúdia ako doplňujúca učebná pomôcka k praktickým cvičeniam z cytológie a histológie. Text sumarizuje teoretické i praktické úlohy, vykonávané počas cvičení. V prípade cytológie sú cvičenia orientované predovšetkým na prípravu natívnych preparátov. Kvôli dostupnosti biologického materiálu a jednoduchej príprave preparátov sú jednotlivé úlohy zamerané na pozorovanie bunkových štruktúr prevažne v rastlinných bunkách. Cvičenia z histológie sú zamerané najmä na pozorovanie trvalých preparátov, pretože príprava natívnych preparátov je v tomto prípade značne komplikovaná. Obsah tejto pomôcky predpokladá čiastočne aj orientáciu študentov v technikách prípravy preparátov a možnosti ich pozorovania. Našim želaním je, aby sa táto publikácia stala nielen dobrým pomocníkom študentov pri úspešnom absolvovaní uvedených predmetov, ale aby prebudila oveľa hlbší záujem o štúdium cytológie a histológie.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2006

Publikácia vyšla vo forme CD. Môžete si ju zapožičať v Univerzitnej knižnici.

Terminologický slovník biológie rastlín I - Cytológia, anatómia, morfológia

 

Roman Kuna, Ladislav Košťál

O publikácii: Prvá časť terminologického slovníka je zameraná na anatomicko-morfologické princípy stavby rastlinných organizmov a pre úvod do štúdia nielen tejto oblasti biológie považujeme za nevyhnutné predstaviť aj princípy bunkovej organizácie organizmov. Pre úplnosť nevynechávame ani prokaryotické organizmy. Obsah prvej časti je teda vytvorený ako prienik medzi cytológiou a anatómiou resp. anatómiou a morfológiou. Pri tvorbe slovníka vychádzame zo základov anatomickej a morfologickej terminológie, ktoré sa špecifikovali už v 2. polovici 19. a začiatkom 20. storočia. Obsah a zameranie týchto disciplín považujeme za nevyhnutné pri výučbe aj vo výskume rastlinnej fyziológie, genetiky, embryológie či systematiky rastlín. V širších súvislostiach vnímame zvládnutie anatómie (nehovoriac o cytológii) ako určujúce pre rozvoj bunkovej a vývojovej biológie, molekulárnej biológie a samozrejme ekológie. Preto je zámerom nášho slovníka nielen spropagovanie tradičnejšieho bádania ale tiež zlepšenie medziodborových prístupov v rastlinnej biológii, pričom súčasne platí, že zvládnutie klasických poznatkov anatómie je základným predpokladom aby sa stala rovnocenným partnerom veľmi dynamických odborov biológie.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2006

Publikáciu si môžete zakúpiť v Univerzitnej knižnici. Terminologický slovník je dostupný aj v elektronickej verzii, ktorá sa postupne dopĺňa.

Elektronická verzia publikácie:

  http://www.kbg.fpv.ukf.sk/slovnik/index.php

AKTUÁLNE: Vážení používatelia elektronického slovníka Biológie rastlín I., v týchto dňoch zverejňujeme prvú kompaktnejšiu aj obsahovo bohatú verziu nášho terminologického slovníka. Webové prostredie dovoľuje jeho pravidelnú (v podstate neobmedzenú) aktualizáciu, teda aj po tomto zverejnení pracujeme priebežne na jeho obsahu. Ako zisťujete pri listovaní v slovníku, momentálne je jeho nedopracovanosťou najmä nenaplnenie ilustráciami všade tam, kde to zamýšľame. Aj preto vyzývame používateľov slovníka, ak sú schopní a ochotní vyhotovovať nejaké vlastné ilustrácie (fotografie, schémy a pod.) vyhovujúce obsahu slovníka, aby sa s nami podelili o svoje nápady a obrazové názory. Vopred sa tešíme na Váš záujem a spoluprácu. Veríme, že technicky bude možné na našich stránkach alebo stránkach slovníka zverejňovať všetky Vaše návrhy a nápady. Kontaktný e-mail: rkuna@ukf.sk.

Návody na laboratórne cvičenia z molekulárnej biológie

 

Mária Bauerová, Radoslav Omelka, Miroslav Bauer, Peter Boleček, Monika Martiniaková

O publikácii: Praktické cvičenia z molekulárnej biológie nadväzujú na prednášky z molekulárnej biológie I a II v rámci bakalárskeho a magisterského študijného programu Biológia. Ich cieľom je overenie teoretických vedomostí na praktických príkladoch a získanie potrebnej laboratórnej zručnosti pre ďalšiu vedeckú prácu. Úvodné kapitoly sú venované základným informáciám a postupom, ktoré by si študenti mali osvojiť ešte predtým, ako začnú realizovať samotné molekulárno-biologické experimenty. Ide predovšetkým o bezpečnosť pri práci v molekulárno-biologickom laboratóriu, prehľad najpoužívanejších pomôcok a techník, prípravu roztokov a chemické výpočty. Ďalšie kapitoly obsahujú metodiky najbežnejších molekulárno-biologických experimentov s DNA, RNA a proteínmi. Zámerom kolektívu autorov je poskytnúť študentovi teoretický základ prostredníctvom úvodnej časti, ktorou začína každá kapitola, podrobným návodom na experimentálnu prácu ako aj kontrolnými otázkami, ktoré umožňujú overiť si vedomosti získané na cvičení. Učebná pomôcka má slúžiť na prípravu študentov na praktické cvičenie prostredníctvom individuálneho štúdia a samostatnej prípravy na každú zadanú úlohu.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2005

Publikácia vyšla vo forme skrípt. Môžete si ju zakúpiť v Univerzitnej knižnici.

Biotechnológie živočíchov

 

Jozef Laurinčík, Peter Chrenek, Ida Petrovičová, František Strejček, Oľga Švarcová, Jozef Trandžík

Obsah: Vybrané kapitoly fyziológie reprodukcie súvisiace s biotechnológiami (Endokrinológia pohlavnej sústavy, Folikulogenéza, Oogenéza, Fázy pohlavného cyklu, Spermia, Oplodnenie, Rozmnožovanie), Získavanie a prenos embryí (Hormonálne riadenie, Získavanie embryí živočíchov, Riadenie pohlavného cyklu u človeka a asistované reprodukcie), Vývoj embryí v podmienkach in vitro (Dozrievanie oocytov in vitro, Príprava spermií, Oplodnenie in vitro, Hodnotenie kvality embryí produkovaných in vitro), Aktivácia genómu oocytov a embryí, Zmrazovanie embryí, Genetické manipulácie na úrovni organizmu (Sex determinácia embryí, N-ploidné vajíčka, Produkcia chimerických embryí, Produkcia transgénnych embryí, Produkcia klonovaných embryí, Metódy analýzy geneticky modifikovaných jedincov), Bioetika.

Publikácia vyšla vo forme CD.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2005

Všeobecná imunológia

 

Monika Martiniaková, Radoslav Omelka, Mária Bauerová, Alexander V. Sirotkin

O publikácii: Po počiatočnom oboznámení čitateľa so základnými pojmami, funkciami, komponentmi a fylogenézou imunitného systému, nasledujú informácie o morfológii imunitného systému. Nechýbajú kapitoly zaoberajúce sa nešpecifickou a špecifickou imunitou, imunoglobulínmi a antigénovými systémami. Pozornosť je zameraná aj na aktuálne otázky súčasnej imunológie, napríklad antiinfekčná a protinádorová imunita, transplantácie, imunopatologické reakcie, autoimunitné ochorenia a imunodeficiencie. Záver pojednáva o možnostiach terapeutických zásahov do imunitného systému, imunite rastlín a využití imunologických metód v klinickej praxi i vo výskume
Predkladaný učebný text je určený pre študentov predmetu Imunológia v rámci rôznych foriem štúdia. Jeho koncepcia však umožňuje využiť niektoré kapitoly aj pri štúdiu histológie, fyziológie, molekulárnej genetiky, či genetiky.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2004

Publikácia vyšla vo forme CD. Môžete si ju zapožičať v Univerzitnej knižnici.
Pre študentov predmetu Imunológia je publikácia prístupná po kliknutí sem.

Analýza vybraných genetických markerov ošípanej metódou PCR

 

Mária Bauerová, Miroslav Bauer, Radoslav Omelka

O publikácii: Práca je určená ako odporúčaná literatúra v rámci predmetov molekulárna biológia a molekulárna genetika pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia ale i pre širokú komunitu vedeckých pracovníkov a odborníkov v oblasti živočíšnej výroby. Autori v práci predkladajú vlastné pôvodné výsledky týkajúce sa analýzy vybraných kandidátskych génov ošípanej, ktoré ovplyvňujú kvalitu mäsa a reprodukčné vlastnosti: gén pre ryanodínový receptor (RYR 1), gén pre leptín (LEP), gén pre estrogénový receptor - (ESR), gén pre prolaktínový receptor (PRLR), gén pre retinol viažúci proteín 4 (RBP 4).

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2004

Publikácia vyšla vo forme monografie. Môžete si ju zakúpiť v Predajni učebníc, skrípt a učebných pomôcok (UKF, Trieda A. Hlinku 1) alebo v Univerzitnej knižnici.

Polymerázová reťazová reakcia

 

Mária Bauerová, Milan Turčáni, Radoslav Omelka

O publikácii: Multimediálny učebný text je určený pre študentov predmetu molekulárna genetika. CD obsahuje základné informácie o jednej z najpoužívanejších techník molekulárnej biológie - polymerázovej reťazovej reakcii (PCR). V hlavnom menu môžeme nájsť odkazy na základné pojmy a princípy PCR, modifikácie PCR, využitie PCR v rôznych oblastiach výskumu. Okrem textovej časti, názorne doplnenej obrázkami a schémami, CD obsahuje animácie a videá, prostredníctvom ktorých je možné sa "preniesť" priamo do skúmavky počas priebehu PCR, alebo sa "zúčastniť" experimentu priamo v laboratóriu. Získané vedomosti si študenti môžu overiť v časti "Otestuj sa!". Pre pohodlnejšie štúdium teoretických častí, CD obsahuje študijný materiál, ktorý je možné stiahnuť a vytlačiť.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2004

Publikácia vyšla vo forme CD. Môžete si ju zapožičať v Univerzitnej knižnici.
Študijný materiál z CD je voľne dostupný, môžete si ho stiahnuť:
Študijný materiál - PCR

Návody na praktické cvičenia z biotechnológie živočíchov

 

Jozef Laurinčík, Peter Chrenek, Ida Petrovičová, František Strejček, Jozef Trandžík

Obsah: Bezpečnosť pri práci v laboratóriu, bezpečnosť pri používaní geneticky modifikovaných organizmov, Superovulácia, získavanie embryí, hodnotenie kvality vajíčok (oocyt, zygota, embryo), Získavanie a hodnotenie ejakulátu, zmrazovanie spermií, inseminácia, Zmrazovanie embryí, Prenos embryí – embryotransfer, Mikroaspirácia blastomér, bisekcia pre účely detekcie pohlavia, Oplodnenie in vivo, in vitro, ICSI, SUZI, Partenogenéza, Modifikácia genómu za účelom tvorby ploidov, Tvorba chimérických embryí, Tvorba klonovaných embryí, Tvorba transgénnych embryí, Izolácia DNA z rôznych zdrojov (tkanivo, krv, mlieko, spermia, embryo), Metódy detekcie integrácie cudzích génov (PCR, Southern blotting, FISH), Metódy detekcie expresie integrovaných génov (Western blot, immuno-).

Publikácia vyšla vo forme CD.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2003

Základy mikroskopických, submikroskopických a preparačných techník v biológii

 

Vladimír Uhrín, Roman Kuna, Alena Jančová, Pavel Uhrín, Andrea Záhonová

O publikácii: Učebná pomôcka charakterizuje hlavné princípy odoberania vzoriek živočíšnych tkanív a rastlinných pletív, zhotovovania preparátov pre svetelnú mikroskopiu, pre štúdium submikroskopických štruktúr živočíšnych a rastlinných buniek. Popisuje hlavné zásady prípravy zoologických a botanických preparátov, tvorby herbárov a podobne. Kvôli prehl'adnosti sú jednotlivé kapitoly rozčlenené tak, že postupne popisujú histologické laboratórium, potom histologické techniky pri živočíšnych systémoch, v rastlinných systémoch, submikroskopické techniky, mikrofotografickú techniku, preparačné techniky v zoológii a v botanike. Popri popise metodických postupov je do publikácie zaradený aj histologický slovník, ktorý by mal ul'ahčiť orientáciu najmä pri štúdiu živočíšnych tkanív.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2003

Publikácia vyšla vo forme skrípt. Môžete si ju zakúpiť v Predajni učebníc, skrípt a učebných pomôcok (UKF, Trieda A. Hlinku 1) alebo v Univerzitnej knižnici.

Všeobecná mikrobiológia

 

Alojz Marenčík, Štefan Hraška, Tatiana Števlíková, Táňa Nemcová, Zdenka Gálová, Miroslav Zima, Klaudia Jomová, Roman Kuna, Jana Drábeková, Jana Sedláková

O publikácii: Mikrobiológia je pomerne mladý vedný odbor. Zaoberá sa mikroskopickými živými organizmami, ich vlastnosťami, činnosťou a ich významom pre život rastlín, živočíchov a človeka. Všeobecná mikrobiológia skúma a formuje všeobecne platné princípy spoločné pre všetky mikroorganizmy. Využíva zovšeobecnené poznatky cytológie, morfológie, fyziológie, biochémie, genetiky, ekológie a taxonómie. Poskytuje základné poznatky pre aplikovanú (špeciálnu) mikrobiológiu, ktorá ich premieta do praktických oblastí ľudskej činnosti. Tento učebný materiál je určený pre poslucháčov prvého ročníka jednoodborového magisterského štúdia biológie a učiteľstva všeobecnovzdelávacieho predmetu biológia.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2003

Publikácia vyšla vo forme skrípt. Môžete si ju zakúpiť v Predajni učebníc, skrípt a učebných pomôcok (UKF, Trieda A. Hlinku 1) alebo v Univerzitnej knižnici.

Vybrané kapitoly z didaktiky biológie

 

Alojz Marenčík, Štefan Hraška, Štefan Stollár, Jozef Laurinčík, Mária Bauerová, Roman Kuna, Anna Sandanusová

O publikácii: Autori predkladajú vybrané kapitoly z didaktiky biológie. Ťažisko tvoria didaktické zásady, ktoré sa uplatňujú pri výučbe biologických disciplín. Nasledujú texty demonštrujúce vybrané kapitoly z predmetov, ktoré robia študentom najväčšie problémy pri skúškach. Publikácia sa pokúša aj načrtnúť novú cestu, ktorou by sa mohla táto disciplína uberať. Nemenej významná je aj otázka prelínania všeobecných didaktických zásad so špecifikami výučby biologických disciplín. V súčasnosti prevládajú dynamické disciplíny nad klasickým systematickým postupom. O to viac sa dostáva do popredia práve výnimočnosť životných prejavov a vzájomnej interakcie živých štruktúr na molekulámej úrovni.

Vydavateľ: FPV UKF v Nitre

Rok vydania: 2002

Publikácia vyšla vo forme skrípt. Môžete si ju zakúpiť v Predajni učebníc, skrípt a učebných pomôcok (UKF, Trieda A. Hlinku 1) alebo v Univerzitnej knižnici.