KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

Štúdium » Rigorózne skúšky

Rigorózne skúšky

Katedra botaniky a genetiky zabezpečuje konanie rigoróznych skúšok a obhajob rigoróznych prác pre získanie
- akademického titulu "Doktor pedagogiky" (PaedDr.) v študijnom odbore Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov v špecializácii Biológia
- akademického titulu "Doktor prírodných vied" (RNDr.) v študijnom odbore Biológia

 

Dôležité odkazy a tlačivá:

Všeobecné informácie o rigoróznych skúškach (Zásady konania rigoróznych skúšok, Zloženie skúšobných komisií a pod.), ako aj o priebehu rigorózneho konania nájdete na stránke FPV UKF v Nitre v časti Štúdium.

 

Prihláška na rigoróznu skúšku a ďalšie informácie o rigoróznych skúškach (napr. vypísané témy) sa nachádzajú na stránke FPV UKF v Nitre v časti Štúdium.

 

Predmety skúšky

Doktor pedagogiky - PaedDr.

Povinný predmet:
Didaktika biológie
Výberové predmety:
Fyziológia rastlín, Fyziológia živočíchov, Genetika, Molekulárna biológia, Botanika, Zoológia, Antropológia, Ekológia, Agrológia

 

Doktor prírodných vied - RNDr.

Povinný predmet:
Všeobecná biológia
Voliteľné predmety:
Botanika, Zoológia, Fyziológia rastlín, Fyziológia živočíchov, Mikrobiológia, Molekulárna biológia, Všeobecná genetika, Evolučná biológia, Antropológia, Paleontológia, Biotechnológie mikroorganizmov, rastlín a živočíchov, Imunológia, Ochrana biodiverzity
 

Rigorózna práca

Štruktúra a formálna stránka záverečných prác sa na FPV riadi Smernicou č. 17/2011 o záverečných prácach, ktorá je záväzná pre všetkých študentov UKF v Nitre.