KATEDRA BOTANIKY A GENETIKY

Úvod » FAQs - často kladené otázky

FAQs - Často kladené otázky  

 

Táto stránka obsahuje zoznam častých a typických otázok a odpovedí, ktoré súvisia predovšetkým so štúdiom biológie na Katedre botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre a sú nám častejšie adresované zo strany študentov. Zamerali sme sa najmä na špecifické otázky ohľadom štúdia u nás, všeobecné informácie o štúdiu získate na Študijnom oddelení FPV. Zoznam otázok a odpovedí priebežne dopĺňame a aktualizujeme podľa potreby. V prípade, že ste nenašli odpoveď na vašu otázku, kontaktujte priamo pracovníkov katedry, alebo napíšte do katedrového diskusného fóra.

Posledná aktualizácia stránky: 17. 8. 2012

Školský rok a semester (predmety, prednášky, cvičenia)

 

Je účasť na prednáškach a cvičeniach povinná?
O povinnosti zúčastňovať sa prednášok a cvičení rozhoduje vyučujúci daného predmetu, ktorý o tom informuje študentov na začiatku semestra, príp. v informačnom liste predmetu.

 

Môžem byť hodnotený aj počas výučbového obdobia semestra alebo len počas skúškového obdobia?
Vyučujúci môže aj počas semestra realizovať priebežné hodnotenie, ktoré sa v súlade s informačným listom predmetu môžu zohľadňovať v celkovom hodnotení predmetu. Spôsob (napr. testy počas semestra) a frekvenciu priebežného hodnotenia si v tomto prípade stanovuje vyučujúci.

 

V rozvrhu mám predmet "Bakalársky seminár" alebo "Diplomový seminár". Kto tieto predmety učí a udeľuje za ne kredity?
Predmety "Bakalársky seminár" alebo "Diplomový seminár" poskytujú priestor na konzultácie študenta so školiteľom ohľadom vypracovania záverečnej (bakalárskej alebo diplomovej) práce. Konzultácie si študent dohodne vopred so školiteľom tak často, ako je to potrebné pre vypracovanie práce, príp. ako požaduje školiteľ, pričom sa nemusia uskutočniť v čase, v ktorom sú tieto predmety v rozvrhu. Kredity za absolvovanie uvedených predmetov zapisuje školiteľ záverečnej práce.

 

Prečo mám už na konci tohto semestra urobiť predzápis povinne voliteľných a voliteľných predmetov na ďalší semester, keď mi AIS umožňuje sa prihlásiť na predmet aj na začiatku ďalšieho semestra?
Úlohou predzápisu povinne voliteľných a voliteľných predmetov je zistiť počet študentov, ktorí majú záujem absolvovať daný povinne voliteľný a voliteľný predmet vzhľadom na tvorbu rozvrhu pre nasledujúci semester. Na základe predzápisu sa rozhodne, či sa daný predmet bude vyučovať (či je prihlásený dostatočný počet študentov na otvorenie predmetu) a v ktorej miestnosti (laboratóriu) sa bude výučba realizovať. Pokiaľ máte záujem o konkrétny predmet, odporúčame predzápis neignorovať, aby ste nemali problémy s absolvovaním predmetu z kapacitných dôvodov učebne alebo laboratória. 

 

späť

Skúšky a ukončenie predmetov

 

Aké sú podmienky úspešného absolvovania predmetov?

Podmienky absolvovania predmetu oznámi študentom vyučujúci na začiatku semestra a sú uvedené v informačnom liste predmetu. Spravidla ide aj o plnenie a splnenie rôznych čiastkových (priebežných) povinností, ktoré umožňujú účasť na skúške.

 

Kto ma bude skúšať, resp. hodnotiť z konkrétneho predmetu a kto mi zapíše kredity?

Skúšať Vás bude vyučujúci, ktorý daný predmet vyučuje. On Vám tiež udelí známku (v prípade predmetu ukončeného skúškou) a zapíše kredity. Podobne hodnotenie a zápis kreditov z predmetu, ukončeného ABS Vám zapíše vyučujúci, ktorý daný predmet vyučuje. V prípade, že z vážnych dôvodov nie je po absolvovaní všetkých povinností predmetu možné zapísanie kreditov vyučujúcim, zápis kreditov môže urobiť vedúci katedry, na ktorej sa daný predmet vyučuje.
 

Musím si dať zapísať výsledok skúšky do výkazu v deň jej konania?
Nie, výsledok skúšky Vám môže skúšajúci zapísať aj mimo termínu konania, resp. v termíne ktorý ním bude určený, najneskôr však do konca príslušného skúškového obdobia. Tento výsledok si nemusíte dať zapísať osobne.
 

späť

Štátne skúšky a obhajoby

 

Kedy sa konajú štátne skúšky a obhajoby záverečných prác?

Štátne skúšky a obhajoby záverečných prác sa konajú v poslednom ročníku štúdia daného študijného programu podľa harmonogramu, ktorý zverejňuje FPV na svojej webstránke v časti Štúdium - Štátne skúšky.

 

Z akých predmetov budem skúšaný na štátnych skúškach? Sú dostupné aj sylaby konkrétnych predmetov?
Predmety ako aj sylaby sú zverejnené na stránke FPV v časti Štúdium - Štátne skúšky. Pri Bc. jednoodborobom štúdiu Biológia štátna skúška pozostáva z troch predmetov a obhajoby bakalárskej práce, pri Bc. štúdiu učiteľstva akademických predmetov študent u nás absolvuje predmet Biológia. Pri Mgr. jednoodborobom štúdiu Biológia štátna skúška pozostáva z troch predmetov a obhajoby diplomovej práce. Pri Mgr. štúdiu učiteľstva akademických predmetov študent u nás absolvuje predmet Biológia.
 

Aký podiel z korpusu konkrétnej otázky musí byť zodpovedaný, aby sa odpoveď považovala za úspešnú?

Témy uvedené v korpuse predstavujú základné poznatky, ktoré by mal študent z danej problematiky vedieť. Pri skúške sa požaduje znalosť a porozumenie všetkých pojmov, ktoré sú uvedené v korpuse, pričom správne zodpovedanie všetkých tém v korpuse predstavuje 100% požadovanej odpovede. Aby bola odpoveď úspešná aspoň na známku "E", študent musí v odpovedi pokryť minimálne 60% každej témy korpusu.

 

Kto ma bude skúšať v rámci štátnej skúšky?

Skúšky sa uskutočňujú pred skúšobnou komisiou, ktorú schvaľuje Vedecká rada FPV. Zoznam členov skúšobných komisií je zverejnený na stránke FPV v časti Štúdium - Štátne skúšky.

 

Ako prebieha štátna záverečná skúška a obhajoba záverečnej (bakalárskej alebo diplomovej) práce?

Na štátnu skúšku a obhajobu záverečnej práce (z biológie), ak sa konajú v rovnaký deň, je potrebné sa dostaviť v deň konania v určenom čase (väčšinou od 8:00 hod). Štátnu skúšku a obhajobu oficiálne otvorí predseda skúšobnej komisie a predstaví členov komisie, skúšaných študentov a podá základné informácie o organizácii priebehu skúšky a obhajoby. Každý študent si v rámci skúšky vytiahne jednu otázku z každého predmetu a dostane čas cca 15 - 30 min. na prípravu odpovede. Následne študent zodpovie otázky pred skúšobnou komisiou.

V prípade, že študent v rovnaký deň obhajuje aj záverečnú prácu, môže sa obhajoba konať v závislosti (od aktuálneho priebehu skúšok) pred alebo aj po štátnej skúške. Podrobnejšie informácie o priebehu obhajoby sú TU.

Vyhodnotenie štátnej skúšky (a obhajob ZP) sa väčšinou uskutočňuje v prítomnosti všetkých študentov po doskúšaní a obhájení posledným študentom. Ak študent vyhovel vo všetkých predmetoch štátnej skúšky a obhájil prácu, predseda skúšobnej komisie mu odovzdá pozvánku na prevzatie diplomu, príp. informácie o ďalšom postupe v súvislosti s ukončením štúdia.

 

Aký odev sa vyžaduje pri štátnych skúškach a obhajobách?

Požaduje sa formálne oblečenie, podobne ako napr. na promóciách (maturite).

 

späť

Záverečné (bakalárske a magisterské) práce

 

V rámci kontroly originality mi systém vyhodnotil vyššiu zhodu mojej práce s inými prácami. Čo mám robiť?

V prvom rade si dohodnite stretnutie so školiteľom a túto záležitosť s ním prekonzultujte. Vysoká miera zhody v rámci kontroly originality môže byť dôvodom na to, aby vaša práca nebola pripustená k obhajobe. Môže sa tak stať, ak systém na kontrolu originality preukáže vysokú mieru zhody vašej práce s inou prácou a tento stav bude možné klasifikovať ako plagiátorstvo. Samotná hraničná miera (%) zhody nie je jednotne stanovená a posudzuje sa individuálne vzhľadom na charakter práce. Napr. pokiaľ ide o prácu, ktorá si vyžaduje presné citovanie textu (napr. jednotlivých rastlinných druhov podľa kľúča, právnych predpisov...), alebo vo viacerých prácach sa experimentuje s rovnakými vzorkami (materiálom), používajú sa rovnaké metodické postupy a pod., možno očakávať vyššiu mieru zhody, ktorá je však v tomto prípade objektívne zdôvodniteľná. Pre účely hodnotenia výsledkov kontroly originality sa zvažujú všetky okolnosti a výsledok môže zahŕňať akceptovanie dôvodov zhody alebo nepripustenie k obhajobe v prípade preukázania plagiátorstva.
 

späť

Rigorózne skúšky

 

Akým spôsobom si môžem vybrať konkrétnu tému práce?

Tému si môžete vybrať zo zoznamu tém, zverejneného na stránke FPV v časti Štúdium - Rigorózne skúšky, alebo po dohode s potenciálnym školiteľom rigoróznej práce. V každom prípade odporúčame vášho potenciálneho školiteľa vopred osloviť a prekonzultovať s ním všetky požiadavky na realizáciu rigoróznej práce. 

 

Kedy si môžem podať prihlášku na rigoróznu skúšku? Ako prebieha rigorózne konanie a čo by som mal o ňom vedieť?

Všetky dôležité informácie o konaní rigoróznych skúšok sú uvedené v "Zásadách konania rigoróznych skúšok", zverejnených na stránke FPV v časti Štúdium - Rigorózne skúšky. Z nich napr. vyplýva, že na rigoróznu skúšku sa môže prihlásiť absolvent študijného programu, ktorý získal titul „magister“, pričom môže vykonať rigoróznu skúšku, v študijnom odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore - v prípade štúdia u nás sa absolvent jednoodborového štúdia prihlasuje na RNDr. a absolvent učiteľského štúdia na PaedDr. Podmienkou prijatia na rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce je preukázanie samostatnej vedeckej práce a jej výsledkov (t.j. napr. publikácie, vystúpenia na konferenciách a pod.). Prihlášku uchádzač môže podať kedykoľvek, pokiaľ má k dispozícii všetky požadované náležitosti (napr. diplom - t.j. prihlášku možno podať až po promóciách). Uchádzačov o rigorózne konanie tiež upozorňujeme, že úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania, obhajobou rigoróznej práce a úkony spojené s vydaním diplomu sú spoplatnené. Informácie o výške poplatkov získate na študijnom oddelení FPV UKF v Nitre.

 

Z akých predmetov budem robiť skúšku?

Zoznam povinných a výberových predmetov je v časti Štúdium - Rigorózne skúšky. Konkrétne výberové predmety určuje predseda komisie po konzultácii so školiteľom rigoróznej práce.

 


 

späť