Domov > Tabuľky

Tabuľky jednotiek

Metrický systém – predpony       Dĺžka       Plocha       Priestorový objem       Objem
Názvoslovie - Predpony udávajúce počet

Číslo

Odvodené z číselných slov v

gréčtina latinčina slovenčina
½ hemi- semi-/demi-
1 mono- uni-
sesqui- seskvi-
2 di- duo-/bi-
3 tri- tre-/ter-
4 tetra-/tetr- quadri-/quadr- tetra-/kvadri-
5 penta-/pent- quinque-/quinqu- penta-/kvinke-
6 hexa-/hex- sexa-/sex-
7 hepta-/hept- septua-
8 octa-/octo-/oct- okta-
9 ennea- nona-/non-
10 deca- deci- deka-
11 hendeca- undec- hendeka-
12 dodeca- duodec- dodeka-
13 trideca-
14 tetradeca-
15 pent(a)deca- pentadeka-
20 icosa- vigen- ikoza-
100 hecto-/hect- centi- hekto-
1000 chilia- milli-
10000 myria-
1 mono- 22 dokosa- 80 oktakonta- 800 oktakta-
2 di- 23 trikosa- 85 pentaoktakonta- 852 dopentakontaoktakta-
3 tri- 24 tetrakosa- 90 nonakonta- 900 nonakta-
4 tetra- 25 pentakosa- 91 hennonakonta- 916 hexadekanonakta-
5 penta- 27 heptakosa- 99 nonanonakonta- 999 nonanonakontanonakta-
6 hexa- 30 triakonta- 100 hekta- 1000 kilia-
7 hepta- 31 hentriakonta- 101 henhekta- 1011 undekakilia-
8 okta- 32 dotriakonta- 102 dohekta- 2000 dilia-
9 nona- 36 hexatriakonta- 106 hexahekta- 2186 hexaoktakontahektadilia-
10 deka- 40 tetrakonta- 110 dekahekta- 3000 trilia-
11 undeka- 41 hentetrakonta- 120 ikosahekta- 4000 tetralia-
12 dodeka- 45 pentatetrakonta- 134 tetratriakontahekta- 5000 pentalia-
13 trideka- 50 pentakonta- 200 dikta- 6000 hexalia-
14 tetradeka- 52 dopentakonta- 201 hendikta- 6742 dotetrakontaheptaktahexalia-
15 pentadeka- 60 hexakonta- 202 dodikta- 7000 heptalia-
16 hexadeka- 63 trihexakonta- 285 pentaoktakontadikta- 7685 pentaoktakontahexaktaheptalia-
17 heptadeka- 67 heptahexakonta- 300 trikta- 8000 oktalia-
18 oktadeka- 70 heptakonta- 333 tritriakontatrikta- 8373 triheptakontatriktaoktalia-
19 nonadeka- 71 henheptakonta- 415 pentadekatetrakta- 9000 nonalia-
20 ikosa- 79 nonaheptakonta- 500 pentakta- 9824 tetrakosaoktaktanonalia-
21 henikosa- 79 nonaheptakonta- 724 tetraikosaheptakta- 9999 nonanonakontanonaktanonalia-

METRICKÝ SYSTÉM – PREDPONY

predpona skratka exponent
násobok / podiel
yotta Y 10 24
zetta Z 10 21
exa E 10 18
peta P 10 15
tera T 10 12
giga G 10 9
mega M 10 6
kilo k 10 3
hekto h 10 2
deka da 10 1
- - 10 0
deci d 10 -1
centi c 10 -2
mili m 10 -3
mikro µ 10 -6
nano n 10 -9
piko p 10 -12
femto f 10 -15
atto a 10 -18
zepto z 10 -21
yocto y 10 -24

METRICKÝ SYSTÉM

DĹŽKA
jednotka skratka vyjadrené v metroch približné ekvivalenty U.S.
kilometer km 1,000 (10 3 ) 0.62 mile /míle (1 míľa - asi 1609 m)
hektometer hm 100 (10 2 ) 328.08 feet /stopy (1 stopa - asi 0,304 m)
dekameter dam 10 (10 1 ) 32.81 feet /stopy
meter m 1 (10 0 ) 39.37 inches /palcov (1 palec - asi 2,54 cm)
decimeter dm 0.1 (10 -1 ) 3.94 inches /palcov
centimeter cm 0.01 (10 -2 ) 0.39 inch /palca
milimeter mm 0.001 (10 -3 ) 0.039 inch /palca
mikrometer µm 0.000001 (10 -6 ) 0.000039 inch /palca
Ångström Å 0.0000000001(10 -10 ) 0.000 000 004 inch /palcov

PLOCHA

jednotka skratka vyjadrené v štvorcových metroch približné ekvivalenty U.S.
kilometer
štvorcový
km 2 1 000 000 (10 6 ) 0.3861 square miles /štvorcovej míle
hektár ha 10 000 (10 4 ) 2.47 acres /akrov (1 aker - asi 2,4 ha)
ár a 100 (10 2 ) 119.60 square yards /štvorcových jardov
(1jard - asi 91,4 cm)
centimeter
štvorcový
cm 2 0.0001 (10 -4 ) 0.155 square inch /štvorcového palca
milimeter štvorcový mm 2 0,000001 (10 -6 )

HMOTNOSŤ

jednotka skratka vyjadrené v gramoch približné ekvivalenty U.S.
metrická tona t 1 000000 1.102 short tons /malých ton
kilogram kg 1 000 2.2046 pounds /libier (1 libra - asi 0,454 kg)
hektogram hg 100 3.527 ounces /uncí (1 unca - asi 0,028 kg)
dekagram dag 10 0.353 ounce /unce
gram g 1 0.035 ounce /unce
decigram dg 0.10 1.543 grains /1/4 karátu (1 grain - asi 64,8 mg)
centigram cg 0.01 0.154 grain /1/4 karátu
miligram mg 0.001 0.015 grain /1/4 karátu
mikrogram µg 0.000001 0.000015 grain /1/4 karátu

PRIESTOROVÝ OBJEM

jednotka skratka vyjadrené v kubických metroch približné ekvivalenty U.S.
meter kubický m 3 1 (10 0 ) 1.307 cubic yards /kubických jardov
decimeter kubický dm 3 0.001 (10 -3 ) 61.023 cubic inches /kubických palcov
centimeter kubický cm 3 0.000001 (10 -6 ) 0.061 cubic inch /kubického palca
milimeter kubický mm 3 0.000000001(10 -9 )

OBJEM

jednotka skratka vyjadrené v litroch približné ekvivalenty U.S.
kubický objem suchý objem objem kvapaliny
kiloliter kl 1 000 (10 3 ) 1.31
kubických jardov


hektoliter hl 100 (10 2 ) 3.53 kubických stôp 2.84
bushels /bušelov
(1 bušel - asi 35,23 l)

dekaliter dal 10 (10 1 ) 0.35
kubickej stopy
1.14
pecks /pekov
(1 pek - asi 8,81 l )
2.64
gallons /galónov
(1 galón - asi 3,785 l)
liter l 1 (10 0 ) 61.02
kubických palcov
0.908
quart /kvartu
1.057
quarts /kvartov
(1 kvart - asi 0,946 l)
decimeter kubický dm 3 1 (10 0 ) 61.02
kubických palcov
0.908
quart /kvartu
1.057
quarts/kvartov
deciliter dl 0.10 (10 -1 ) 6.1
kubických palcov
0.18
pint /pínt
0.21
pint /pinty
(1 pinta - asi 0,473 l)
centiliter cl 0.01 (10 -2 ) 0.61
kubického palca

0.338
fluid ounce/ kvapalnej unce
(1 unca - asi 28,35 g)
mililiter ml 0.001 (10 -3 ) 0.061
kubického palca

0.27
fluid dram / kvapalného dramu
(1 dram - asi 3,7 ml)
mikroliter µl 0.000001 (10 -6 ) 0.000061
kubického palca

0.00027
fluid dram / kvapalného dramu

Tabuľky upravené podľa týchto zdrojov:

Násobky a diely jednotiek
Wikipédia: Číselná predpona
Názvosloví v anorganické chemii: Předpony udávající počet
Metric System