O slovníku      Použité skratky      Autori      Podporte slovník      Doplnky       Copyright      Ako citovať

O slovníku

Vážení používatelia terminologického slovníka, dovoľte mi aby som Vás v mene jeho tvorcov pozdravil a súčasne zaželal aby ste v ňom našli (ak ste si ho otvorili po prvýkrát) a nachádzali opakovane užitočné informácie pre Vaše štúdium alebo prácu.

Prvá časť terminologického slovníka je zameraná na anatomicko-morfologické princípy stavby rastlinných organizmov a pre úvod do štúdia nielen tejto oblasti biológie považujeme za nevyhnutné predstaviť aj princípy bunkovej organizácie organizmov. Pre úplnosť tu samozrejme nevynechávame ani prokaryotické organizmy. Obsah prvej časti je teda vytvorený ako prienik medzi cytológiou a anatómiou resp. anatómiou a morfológiou, pretože je obtiažne a myslíme si, že aj neúčelné, oddeľovať tieto oblasti do samostatných slovníkov. Súčasne tiež platí, že vysvetlenie mnohých pojmov z oblasti anatómie nie je možné bez terminologickej výbavy z cytológie alebo morfológie. Uvedomujeme si, že vo viacerých predkladaných pojmoch prekračuje tento slovník úzko definované hranice jednotlivých oblastí a z pohľadu študentov aj rozsah študijných predmetov venovaných týmto oblastiam biológie na našej univerzite. Všeobecne pri univerzitnom štúdium nielen u nás môžeme zaznamenať tendenciu výrazného poklesu priamej výučby, kedy je študent v osobnom kontakte s pedagógom, a takýto materiál považujeme za vhodný doplnok k výučbe, aj z toho dôvodu, že v tradičných učebných textoch vo forme skrípt nie je možné venovať dostatočný priestor aj odbornej terminológii.

Pri tvorbe tejto časti vychádzame zo základov anatomickej a morfologickej terminológie, ktoré sa špecifikovali už v 2. polovici 19. a začiatkom 20. storočia. Obsah a zameranie týchto disciplín považujeme za nevyhnutné pri výučbe aj vo výskume rastlinnej fyziológie, genetiky, embryológie či systematiky rastlín. V širších súvislostiach vnímame zvládnutie anatómie (nehovoriac o cytológii) ako určujúce pre rozvoj bunkovej a vývojovej biológie, molekulárnej biológie a samozrejme ekológie. Preto je zámerom nášho slovníka nielen spropagovanie tradičnejšieho bádania ale tiež zlepšenie medziodborových prístupov v rastlinnej biológii, pričom súčasne platí, že zvládnutie klasických poznatkov anatómie je základným predpokladom aby sa stala rovnocenným partnerom veľmi dynamických odborov biológie, k čomu prispievajú spolu s inými nové mikroskopické či histochemické metódy. Citujúc ďalších autorov, v súčasnej anatómii môžeme rozlíšiť niekoľko smerov. Tradičnejšími sú anatómia systematická a fyziologická, ktoré sa rozvíjali v podstate počas celého minulého storočia a podporovali tak rozvoj viacerých aplikovaných vedných odborov. V poslednom období sa k týmto dvom zameraniam pridáva aj anatómia ekologická, ktorá má výrazný dopad na sledovanie vplyvu rôznych stresových faktorov prostredia na stavbu rastlinných orgánov a môže tak výrazne prispievať aj riešeniu problémov súvisiacich s ochranou životného prostredia. Čiastočne prehliadanou oblasťou je vývojová anatómia, kde môže rozvoj anatomických prístupov prispievať k štúdiu patogénnych procesov, štúdiu diferenciácie (najmä jej regulácie) alebo aj k výskumu geneticky modifikovaných rastlín.
V aktuálnej podobe obsahuje slovník už aj významné množstvo pomerne špeciálnych pojmov z rastlinnej embryológie, súčasne sa výraznejšie rozšíril aj jazykový prístup, ktorý môže v mnohom napomôcť k pochopeniu podstaty výrazu a často sú k týmto pojmom pre názornosť priradené aj konkrétne botanické druhy. Ďalším rozšírením aktualizácie obsahu je vloženie viacerých pojmov v menej zaužívanej podobe, ide hlavne o isté (priznávam, čiastočne aj násilné) poslovenčenie latinských výrazov, ktoré však môžu byť pomôckou predovšetkým pri odborných textoch v angl. jazyku, nakoľko angličtina tieto pojmy preberá veľmi často.

Pri tvorbe slovníka sme sa snažili priblížiť používateľom nielen odborný obsah výrazov ale poskytnúť aj ich jazykovú podstatu a pôvod. Preto sa tu objavujú skratky (vysvetlenie nižšie), ktoré majú čitateľovi rozšíriť menej známe súvislosti. V biológii sú to hlavne staroveké jazyky ako gréčtina a latinčina, v ktorých má väčšina výrazov svoj pôvod. Keďže sa nemôžeme klasifikovať do podoby jazykovedcov (znalcov etymológie), tento prístup sme nenaplnili pri každom pojme a radi si necháme poradiť skúsenejšími.

Z pohľadu tvorcov smerom k používateľom existuje pre Vás, návštevníkov tejto databázy aj neviditeľná štatistika, ktorá nám poskytuje informácie skoro o každom pohybe záujemcov v slovníku. Máme prehľad o štatistike podľa dátumu, kde je možné odlíšiť platformu z ktorej ste slovník navštívili (web, wap, web aj wap), súčasne je možné zobraziť aktivity, ktoré boli na stránke uskutočnené (len vyhľadávanie, len zobrazovanie, vyhľadávanie aj zobrazovanie) pričom tento systém môže zaznamenať aj reťazce (termíny, formulácie), ktoré slovník nenašiel a Vy ste sa o ne pokúšali. Tieto aktivity majú aj grafický záznam za konkrétny deň, mesiac alebo rok a môžeme si všímať aj konkrétny počítač (IP adresa), ktorý sa na náš slovník pripája. Z takéhoto prehľadu potom môžeme sledovať a vyhodnocovať tzv. Top štatistiku najčastejšie vyhľadávaných pojmov, najpopulárnejších pojmov, najaktívnejších návštevníkov. Druhou časťou administratívnej oblasti slovníka je Fórum pre tvorcov a hlavne používateľov, ktoré ste zrejme zaregistrovali skôr ako čítate tento komentár. Táto časť dovoľuje v princípe neohraničenú diskusiu medzi používateľmi navzájom alebo komunikáciu s tvorcami. Ponúka časti Fórum používateľov, Našiel som chybu, Chýba tu pojem. V každej z týchto častí môžu používatelia konfrontovať svoje názory, vedomosti a zistenia. Takúto možnosť diskusie vnímame ako najúčinnejší prostriedok pre konfrontáciu, kontrolu a dovoľuje aby bol slovník trvalo otvoreným prostredím a vhodnou študijnou platformou. Za významnú technickú vymoženosť považujeme dostupnosť slovníka aj prostredníctvom protokolu wap cez mobilné telefóny. Tento prostriedok ponúkame s úmyslom komplexného ponímania databázy pre široké uplatnenie a veríme, že to nebude nabádať hlavne študentov k prístupu, ktorý môžeme označiť slangovo ťahák.

Tento slovník vytvárame s presvedčením o jeho významnom a hlavne praktickom uplatnení v študijnom procese pre študentov biológie všetkých úrovní, ako aj s biológiou súvisiacich disciplín v učiteľských aj neučiteľských študijných programoch. Súčasne veríme, že bude dostatočne vecným a obsažným materiálom pre skúsených aj začínajúcich učiteľov na stredných či základných školách pričom pri jeho tvorbe máme v úmysle používať prístup maximálnej vedeckosti.

V tomto úvodnom slove by som rád zdôraznil svoju osobnú vďaku za nezištnú pomoc a neprehliadnuteľnú iniciatívnu prácu, ktorú pri tvorbe tejto elektronickej platformy odvádzal od počiatku jeho vzniku študent biológie a informatiky Andrej Hudec (t.č. už absolvent magisterského štúdia).

Vznik terminologického slovníka sme realizovali aj s podporou grantovej agentúry MŠ SR KEGA, riešením projektu s evid. č. 3/4030/06.
Použité skratky:

angl.pojem alebo výraz v anglickom jazyku alebo pochádzajúci z angličtiny
gr.pojem alebo výraz odvodený z gréčtiny alebo po grécky
gr.-lat.výraz pochádzajúci z gréčtiny prebraný do latinčiny
ind.indicky
lat.pojem alebo výraz odvodený z latinčiny alebo po latinsky
op.opozitum, výraz s opačným významom (alebo odborne protistojný pojem)
pl.plurál, podoba v množnom čísle
sing.singulár, podoba v jednotnom čísle
syn.synonymum, výraz s rovnakým významom
šp.pojem alebo výraz odvodený zo španielčiny alebo po španielsky


Ďalšie informácie:

Copyright - Pravidlá a podmienky pre používanie slovníka

Ako citovať údaje zo slovníka


R. K.Autori

doc. RNDr. Roman Kuna, PhD.autor slovníka (cytológia, morfológia a anatómia)
doc. RNDr. Ladislav Košťál, CSc.autor slovníka (cytológia, morfológia a anatómia)
Mgr. Andrej Hudecprogramovanie & webdesign

Podporte slovník

Ak sa vám slovník páči, tak budeme veľmi radi, keď si na svoju stránku umiestnite našu ikonu alebo banner.

Flash banner 468x60


GIF micro bar 88x31

Terminologický slovník biológie rastlín

Doplnky k slovníku

Pre vašu rýchlejšiu prácu a väčšie pohodlie sme pre vás vytvorili doplnky, ktoré si môžete doinštalovať do prehliadačov Internet Explorer 7, Mozilla Firefox 2+ a Opera 9+. Do týchto doplnkov stačí zadať hľadaný text a ihneď sa vám zobrazí stránka našeho terminologického slovníka s nájdenými výsledkami.

Vyhľadávací modul pre Mozillu Firefox 2 a vyšší / Internet Explorer 7 a vyšší

Inštalácia: Pridať vyhľadávací modul automaticky
Podporované prehliadače: Mozilla Firefox 2 a vyšší, Internet Explorer 7 a vyšší
V prehliadačoch Firefox podporuje doplnok aj automatické zobrazovanie návrhov pre zadávaný text.

Doplnok pre Operu (Widget)

Inštalácia: Prejdite na stránku s doplnkami a kliknite na tlačidlo Launch
Podporované prehliadače: Opera 9 a vyššia