Copyright

Obsah na adrese www.kbg.fpv.ukf.sk/slovnik a na adresách s touto doménou súvisiacich je duševným vlastníctvom Katedry botaniky a genetiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej len "KBG") a je chránený autorským právom a inými príslušnými právnymi predpismi.
Obsahom sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, textový i obrazový materiál a všetky ďaľšie informácie a náležitosti na webových stránkach.
Kontakt:
Katedra botaniky a genetiky
Fakulta prírodných vied
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Nábrežie mládeže 91
949 74 Nitra
E-mail: kbg@ukf.sk

Šírenie obsahu

Obsah podľa predchádzajúceho odseku nesmie tretia strana bez predchádzajúcej písomnej dohody s KBG využívať pre svoju zárobkovú činnosť alebo ho prezentovať alebo ho ponúkať ako svoj vlastný. Ďalej je zakázané obsah spracovávať, upravovať a zasahovať do neho. Obsah môže byť zobrazovaný, reformátovaný a tlačený len pre osobnú, nezárobkovú a nekomerčnú potrebu a používateľ súhlasí s tým, že tento obsah nebude ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať, inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať či inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu udeleného KBG.

KBG nie je zodpovedná za akékoľvek škody, priame, nepriame, súvisiace alebo následné, straty, alebo výdavky vzniknuté v súvislosti s týmito stránkami či ich časťami alebo ich použitím.

V prípade, že ste sa rozhodli citovať údaje z Terminologického slovníka biológie rastlín umiestneného na tejto doméne, tak zdroj môžete uviesť nasledovne:

Kuna, R.; Košťál, L. 2007-2023. Terminologický slovník biológie rastlín I. - Cytológia, anatómia a morfológia: 14.12.2022. http://www.kbg.fpv.ukf.sk/slovnik/ ( 8.6.2023).

V tomto príklade je dátum 14.12.2022 posledná aktualizácia slovníka a 8.6.2023 je dátum, kedy ste navštívili Terminologický slovník biológie rastlín.