Vysvetlenie pojmu:  "apomixia"  (0.0252 sekúnd)

apomixia

pôv. gr.

vznik nového jedinca bez predchádzajúceho splynutia gamét (syngamie) pri zachovaní tvorby embrya a semena (agamospermia). Pri krytosemenných rastlinách vzniká diploidný zárodočný miešok, buď následkom defektnej meiózy materskej bunky (tzv. diplospória) alebo následkom potlačenia pôvodného haploidného zárodočného mieška adventívne vzniknutým diploidným zárodočným mieškom (najčastejšie z nucelu – apospória). Z neoplodnených diploidných vajcových buniek sa následne vyvíja embryo, čiastočne môže spustenie vývoja vyžadovať opelenie – pseudogamia.

Posledná zmena: Roman Kuna, 23.5.2009 14:43