Realizujeme na Slovensku unikátny výskum kosti

Laboratórium molekulárnej biológie (LMB) predstavuje špecializované pracovisko Katedry botaniky a genetiky FPV UKF v Nitre pre výskum biologických procesov na úrovni DNA, RNA, proteínov, buniek a tkanív. 
Súčasný výskum sa orientuje predovšetkým na biológiu kosti - v laboratóriu sa realizuje na Slovensku unikátny komplexný výskum kostného tkaniva na úrovni molekulárnej, genetickej, mikroskopickej a makroskopickej u rôznych druhov živočíchov vrátane človeka.
Hlavné oblasti výskumu v LMB v rámci biológie kosti zahŕňajú:
- štrukturálny výskum kostného tkaniva po expozícii toxických a environmentálne či zdravotne rizikových látok (ťažké kovy, toxíny), ako aj protektívnych látok s cieľom odhaliť štrukturálne dôsledky ich pôsobenia,
- molekulárny výskum vplyvu toxických a environmentálne či zdravotne rizikových látok (ťažké kovy, toxíny), ako aj protektívnych látok na kultivované kostné bunky,
- mikroštrukturálny výskum historických kostí s cieľom identifikácie biologického druhu, stanovenie veku jedinca v čase smrti a patológií na kostiach,
- výskum historickej DNA (ancient DNA, aDNA), získanej z archeologického kostného materiálu, s cieľom získať nové informácie o pôvode, geografickom rozšírení a príbuzenských vzťahoch medzi jednotlivcami a populáciami v minulosti,
- genetický výskum ochorení kostného metabolizmu človeka, predovšetkým osteoporózy s cieľom odhalenia génov, ktoré toto ochorenie ovplyvňujú a ich využitia pri predpovedaní rizika vzniku ochorenia u konkrétnych jedincov a stanovenia vhodného typu liečby,
- výskum distribúcie a pôsobenia rizikových látok (predovšetkým ťažkých kovov) v kostiach divo žijúcich organizmov.

Img


Ďalšie oblasti výskumu

Okrem výskumu kosti sa v LMB realizujú:
- genetické analýzy významných znakov (reprodukcia, kvalita mäsa) hospodárskych zvierat s cieľom odhalenia tzv. genetických markerov - oblastí DNA a génov, ktoré tieto znaky ovplyvňujú a ich využitia v šľachtení pri zlepšovaní reprodukčných a produkčných parametrov,

Výskumná činnosť laboratória je prioritná. Niektoré používané metodiky je však možné využiť aj pri sériových analýzach, kde sú k dispozícii širokej verejnosti. LMB sa tiež podieľa na vzdelávacom procese prostredníctvom praktických cvičení z predmetov molekulárno-biologického a genetického zamerania v rámci rôznych študijných programov na FPV UKF v Nitre a prostredníctvom vzdelávacích kurzov.

Laboratórium je súčasťou výskumného centra „AgroBioTech“, vybudovaného v partnerstve UKF v Nitre s SPU v Nitre a ÚGBR SAV v Nitre, a dvoch Centier excelentnosti pre výskum genetických živočíšnych zdrojov, ktoré vytvorili biologické pracoviská FPV v partnerstve s NPPC-VÚŽV Nitra v rámci projektov Štrukturálnych fondov EÚ. Vybudovanie a činnosť laboratória boli, resp. sú podporené dvomi medzinárodnými projektmi, dvanástimi národnými projektmi a štyrmi projektmi Štrukturálnych fondov EÚ.